Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeA. Woord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A. Woord vooraf

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de Financiële Kadernota 2020-2023 aan.

Deze kadernota start met een nieuwe paragraaf "Perspectief 2020-2029" waarin we de financiële positie van de gemeente Leiderdorp schetsen in een lange termijn perspectief. Op basis van dat perspectief is de conclusie dat de financiële positie op de lange termijn onder druk staat. De geschetste ontwikkelingen vergen extra middelen die in het huidige meerjarenbeeld niet voorhanden zijn. Zonder een forse ombuigingsoperatie en/of verhoging van de gemeentelijke belastingen zal de gemeente op termijn niet tot een sluitend meerjarenbeeld komen waarin de structurele lasten voor o.a. jeugdzorg, onderwijshuisvesting en beheer openbare ruimte zijn gedekt.

De voorliggende Financiële Kadernota 2020-2023 is met de inzet van de behoedzaamheidsreserve met incidentele middelen sluitend gemaakt. Daarmee is de ruimte om eventuele tegenvallers in de algemene uitkering op te vangen sterk afgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire 2019 uitkering gemeentefonds zal de gemeente zich voor de begroting 2020 dan wel voor de jaren ná 2020 moeten voorbereiden op ‘ruimte scheppende’ maatregelen.

Het college wil de komende tijd in gesprek met de ambtelijke organisatie en de raad over de route om tot een duurzame structurele oplossing te komen voor de uitdagingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet.

Gelet op het lange termijn perspectief, zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid zoals die zijn bepaald in het coalitieakkoord 2018-2022, bij de start van de samenstelling Financiële Kadernota 2020-2023 als het leidend kader meegegeven. Het komt er op neer dat nieuw beleid resp. nieuwe tegenvallers moeten worden voorzien van dekkingsvoorstellen. De kadernota bevat naast de financiële uitgangspunten dan ook vooral autonome ontwikkelingen waarbij dekking is aangegeven.

De financiële kadernota 2020-2023 loopt vooruit op de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds die na 31 mei 2019 wordt verwacht. Over de uitkomst van de meicirculaire wordt de raad separaat geïnformeerd.

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2020. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2020-2023 vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, 14 mei 2019.