Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeA. Woord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A. Woord vooraf

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de Financiële Kadernota 2021-2024 aan.

In deze kadernota starten we wederom met de paragraaf "Perspectief 2021-2030" maar deze is dit keer wat beperkter van opzet. De uitkomsten van dit perspectief zijn immers mede afhankelijk van de dekkingsmaatregelen die voor besluitvorming separaat worden aangeboden bij deze kadernota. Daarnaast is op dit moment natuurlijk geen enkele uitspraak te doen over de structurele effecten van de coronacrisis. Anders dan vorig jaar hebben we er in deze kadernota voor gekozen om alle mogelijke ontwikkelingen mee te nemen en op die wijze een realistisch perspectief voor de komende jaren op te stellen.

De voorliggende Financiële Kadernota 2021-2024 bevat geen inzet van de behoedzaamheidsreserve om de begroting sluitend te maken. De omvang van die reserve bedraagt volgens de lopende begroting in 2020 ca. € 1 miljoen. Dat bedrag zou de gemeente in 2020 weleens hard nodig kunnen hebben voor de incidentele gevolgen van de coronacrises die dit jaar optreden. Afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zal de gemeente voor de begroting 2021 dan wel voor de jaren ná 2021 wellicht aanvullende maatregelen moeten nemen om een reëel en structureel sluitende begroting en meerjarenraming te kunnen presenteren.

De Financiële Kadernota 2021-2024 bevat naast de financiële uitgangspunten vooral autonome ontwikkelingen (voor- en nadelen) aan de hand waarvan de financiele positie zonder dekkingsmaatregelen in kaart is gebracht. Voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld zijn in het kader van het project "Naar een Toekomstbestendige Begroting" dekkingsmaatregelen uitgewerkt. Die dekkingsmaatregelen bieden wij u separaat aan inclusief een voorstel van ons college welke dekkingsmaatregelen worden ingezet om tot een structureel en reëel sluitende begroting 2021 + meerjarenraming te komen.

De beide trajecten leveren de volgende uitkomst op. Vooralsnog overstijgen de dekkingsmaatregelen het te dekken tekort. Gelet op de onzekere tijden stellen wij u voor om die resultaten toe te voegen aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. De financiële kadernota 2021-2024 loopt immers vooruit op de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds die na 31 mei 2020 wordt verwacht. Over de uitkomst van de meicirculaire wordt de raad separaat geïnformeerd.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo huidig meerjarenbeeld

-156.178

-484.102

-664.899

-934.991

Ontwikkelingen Financiële Kadernota 2021-2024

1.162.389

1.528.168

1.856.125

2.527.919

Geactualiseerd begrotingssaldo 2021-2024

1.006.211

1.044.066

1.191.226

1.592.928

Dekkingsmaatregelen Naar een Toekomstbestendige Begroting

-1.093.335

-1.361.064

-1.503.628

-1.632.351

Begrotingssaldo inclusief dekkingsmaatregelen

-87.124

-316.998

-312.402

-39.423

Toevoeging aan de Behoedzaamheidsreserve

87.124

316.998

312.402

39.423

Nieuw meerjarenbeeld 2021-2024

0

0

0

0

Indien de tussentijdse ontwikkelingen, zoals de meicirculaire, het structurele beeld niet al te veel verstoren, zal in overeenstemming met het hiervoor gepresenteerde meerjarenbeeld, voor 2021 een sluitende begroting kunnen worden opgesteld waarin naar verwachting een deel van de structurele lasten incidenteel zijn gedekt. In die situatie is het van belang dat de structurele lasten in de meerjarenraming in ieder geval in het laatste jaar ook met structurele baten zijn gedekt. Met deze Financiele Kadernota wordt die situatie bereikt.

De financiële kadernota vormt in combinatie met de nota "Naar een Toekomstbestendige Begroting" de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2021. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2021-2024 incl. de voorgestelde dekkingsmaatregelen vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, 26 mei 2020.