Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeA. Woord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A. Woord vooraf

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de financiële Kadernota 2019-2022 aan. De kadernota bevat voorstellen met betrekking tot de financiële uitgangspunten en kaders voor de samenstelling van de begroting 2019.

De kadernota 2019-2022 geeft inzicht in een aantal autonome ontwikkelingen waarbij ook lering is getrokken uit de analyse van de jaarrekening 2017 en de 1e bestuursrapportage 2018. De bijstelling van een aantal budgetten vindt daarin zijn oorsprong. Voorts doen wij voorstellen om beleid te continueren of bij te stellen. Uiteraard is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming terughoudend omgegaan met het opnemen van nieuw beleid. De plaats daarvoor is het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode waarvan de financiële consequenties worden uitgewerkt in het "Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2018-2022". De samenstelling van het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het begrotingsproces en zal als bijlage worden toegevoegd aan de begroting 2019.

De financiële kadernota is voor alle jaren sluitend uitgaande van een onttrekking in 2019 en 2020 en een toevoeging in de jaren 2021 en 2022 aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Op grond van de ontwikkelingen verwachten wij dat in de jaren 2020 t/m 2022 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In 2019 is een inzet van de reserve nodig om de structurele lasten te dekken. De omvang van het eigen vermogen resp. de stand van het weerstandsvermogen geeft voldoende ruimte voor deze keuze.

De financiële kadernota 2019-2022 loopt vooruit op de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds die omstreeks 31 mei 2018 wordt verwacht. De raming voor de algemene uitkering is nu wel aan de hand van de maartcirculaire 2018 gemeentefonds bijgesteld. Wij stellen voor het meerjarenbeeld sluitend te maken door een onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve in afwachting van meer inzicht in de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de uitkomst van de meicirculaire wordt de raad separaat geïnformeerd.

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2019. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2019-2022 vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, mei 2018.