Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeB. Leeswijzer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

B. Leeswijzer

In hoofdstuk C is als eerste het perspectief 2021-2030 geschetst. Daarna zijn de algemene uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere programma’s en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. De financiële effecten van deze 'programma overstijgende' uitgangspunten zijn t.b.v. het overzicht opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen. De uitsplitsing zal uiteraard in de begroting 2021-2024 wel plaatsvinden.

Vervolgens komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzicht waarbij is aangegeven of het in totaal om een voordelige (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items staat het 1e cijfer voor het programmanummer met een volgnummer per mutatie. Indien een mutatie ook een effect in andere programma's resp. andere onderdelen heeft, dan is dat nummer ook in de tabel gegeven. Aansluitend op de programma's is het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en het onderdeel Overhead toegevoegd.

Hoofdstuk D geeft het totaaloverzicht van alle programma’s en onderdelen tezamen weer.

In hoofdstuk E zijn de nieuwe investeringvoornemens gegeven met de bijbehorende kapitaallasten. De investeringskredieten worden nu niet beschikbaar gesteld. Dat is onderdeel van begroting 2021 en voor een enkele investering zal de beschikbaarstelling van het krediet in de 1e Bestuursrapportage 2020 worden meegenomen.

Hoofdstuk F bevat een overzicht van de activiteteiten uitvoering duurzaamheidsagenda waarvoor in programma 2 een financiele mutatie is opgenomen.