Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene Dekkingsmiddelen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene Dekkingsmiddelen

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Dividend Alliander

S

Autonoom

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

4.1

Dividend BNG

S

Autonoom

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

4.1

Indexering algemene uitkering 2%

S

Autonoom

-679.594

-679.594

-679.594

-679.594

4.2

Indexering bijdrage SP71

S

Autonoom

112.000

109.000

107.000

107.000

4.3

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

45.322

45.322

45.322

45.322

4.4

Indexering bijdrage VRHM

S

Autonoom

39.388

39.388

39.388

39.388

4.5

Indexering bijdrage ODWH

S

Autonoom

12.961

12.961

12.961

12.961

4.6

Indexering lonen 4,0%

S

Autonoom

470.598

476.238

486.058

486.969

4.7

Indexering materiële baten en lasten 1,5%

S

Autonoom

316.930

310.449

307.005

315.080

4.7

Indexering belastingen ect. 1,4%

S

Autonoom

-190.464

-190.666

-199.544

-199.544

4.7

Indexering bijdrage HR

S

Autonoom

13.190

13.190

13.190

13.190

4.8

KN2020 Areaalontwikkeling OZB

S

Autonoom

67.520

35.862

35.862

35.862

4.9

Geldleningen

S

Autonoom

-64.945

-64.946

-64.946

-64.946

4.10

Incidenteel voor overgang naar de BSGR

I

Collegebesluit

197.500

0

0

0

4.11

Structurele kosten BSGR

S

Collegebesluit

300.000

300.000

300.000

300.000

4.11

Dekking BSGR uit besparingen

S

Collegebesluit

-207.324

-254.824

-318.324

-364.574

4.11

Dekking BSGR uit de algemene reserve

I

Collegebesluit

-290.176

-45.176

0

0

4.11

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

41.906

6.204

-16.622

-53.886

4.1 Dividend BNG en Aliander
De dividendraming van Alliander wordt structureel verhoogd voor ongeveer de helft van de meeropbrengst in 2018 minus het éénmalige resultaat. De dividendraming van de BNG wordt structureel verhoogd voor ongeveer de helft van de meeropbrengst er van uitgaande dat het uitkeringspercentage in de toekomst op 50% blijft.

4.2 Algemene Uitkering
De algemene uitkering 2020 is omgerekend van prijspeil 2019 naar prijspeil 2020. De verhoging komt uit op ca 2% als gevolg van de (veronderstelde) loon- en prijsontwikkeling in de rijksbegroting in het totaal van het gemeentefonds.

4.3 Indexering bijdrage SP71
De bijdrage aan Servicepunt71 is voor de looncomponent geïndexeerd met 4,0% en voor de materiële component met 1,23%.

4.4 Indexering bijdrage RDOG
De bijdrage aan de RDOG Hollands Midden is verhoogd met 2,86% conform het voorstel van de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

4.5 Indexering bijdrage VRHM
De bijdrage aan de Veiligheids Regio Hollands Midden is verhoogd met 2,52% conform het voorstel van de werkgroep FKGR.

4.6 Indexering bijdrage ODWH
De bijdrage aan de omgevingsdienst is verhoogd met 2,78% conform het voorstel van de werkgroep FKGR.

4.7 Indexering baten en lasten
De overige baten en lasten zijn geïndexeerd met de percentages die in de algemene uitgangspunten van deze kadernota nader zijn toegelicht, te weten: loonkosten 4,0%, materiële lasten 1,5% en belastingen 1,4%

4.8 Indexering bijdrage HR
De bijdrage aan Holland Rijnland is verhoogd met 2,86% conform het voorstel van de werkgroep FKGR.

4.9 Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor OZB opbrengst als gevolg van vertraging in de oplevering van nieuwe woningen en niet-woningen t.o.v. de verwachtingen van vorig jaar.

4.10 Rente geldleningen
Op grond van de doorrekening 2019 tekent zich op de het product geldleningen een structureel voordeel af. Bovendien is de renteverwachting voor de komende jaren neerwaarts bijgesteld. Om die reden wordt het renteresultaat op nul gesteld. Met deze aanpassing maken we in de begroting zichtbaar dat de betaalde rente via de omslagrente volledig wordt doorberekend aan de programma's.

4.11 Belastingtaken naar BSGR
De huidige uitvoeringskosten voor de belastingtaken zijn € 585.969. De besparing is bepaald op maximaal € 423.704. De nieuwe uitvoeringskosten (factuur van de BSGR) bedragen € 300.000. Wel dient er rekening te worden gehouden met de inzet van een regiefunctionaris richting de BSGR van maximaal 0,2 fte hetgeen een effect heeft van € 15.000 op jaarbasis. Per saldo betekent dat een structurele besparing van € 108.704 per jaar met ingang van 2024.

Ga naar boven