Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene Dekkingsmiddelen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene Dekkingsmiddelen

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Indexering BSGR

S

Autonoom

12.866

12.866

12.866

12.866

401

Areaalontwikkeling

S

Autonoom

7.676

7.676

-887

590

402

Rente geldleningen

S

Autonoom

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

403

Dividend Alliander

S

Autonoom

-9.000

-9.000

-53.000

-53.000

404

Dividend BNG

S

Autonoom

14.000

14.000

14.000

14.000

405

Indexering AU 1,44%

S

Autonoom

-518.000

-518.000

-518.000

-518.000

406

Indexering Lonen 2,0%

S

Autonoom

234.000

234.000

234.000

234.000

406

Indexering materieel 2,0%

S

Autonoom

420.000

420.000

420.000

420.000

406

Indexering belastingen 1,9%

S

Autonoom

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

406

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-268.458

-268.458

-321.021

-319.544

401. Indexering BSGR
De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de afgesproken kaders van de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Voor loonkosten is 3,88% afgesproken, voor materiele kosten 1,80%. Verder meld de BSGR dat de toename van waardebezwaren onder invloed van partijen die op basis van "no cure, no pay" opereren, kostenverhogende uitpakt.

402. Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor OZB opbrengst. Dit wordt o.a. veroorzaakt door wijziging van bedrijfsmatige doeleinden naar woondoeleinden en door de opleveringsdata van nieuwbouwprojecten.

403. Rente geldleningen
De renteverwachting is de afgelopen jaren tamelijk conservatief geraamd. De praktijk wijst uit dat jaar op jaar die renteverwachting ruim boven de werkelijke rente op geld- en kapitaalmarkt blijft. Ook in 2020 zien we dat beeld. In maart 2020 is een lening aangetrokken van € 10 miljoen, 20 jaar, gelijke delen voor een percentage van 0,62%. Met die lening zal de financieringsbehoefte 2020 waarschijnlijk zijn ingevuld. Dat betekent dat we minder lenen dan verwacht én dat we goedkoper lenen dan vooraf was aangenomen. Dit heeft een voordelig effect in 2020 en werkt structureel door in de meerjarenraming.

404. Dividend Alliander
De dividendraming van Alliander wordt structureel verhoogd voor ongeveer de helft van de meeropbrengst in 2019. Op de meeropbrengst is voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van € 88.000 in mindering gebracht in verband met de verhoging van de Tennet-tarieven die met een vertraging van twee jaar in de tarieven aan de consumenten worden doorberekend.

405. Dividend BNG
De dividendraming van de BNG wordt structureel verlaagd. De verlaging is gelet op het resultaat 2019 gecorrigeerd voor de incidentele afwaardering voor kredietverliezen in 2019. De structurele dividendopbrengst komt daarmee uit op 220K. Ten opzichte van de raming in het meerjarenbeeld een daling met 14.000. Deze nemen we hier voor 100% als nadeel mee.

406. Indexeringen
De indexering lonen, materieel, belastingen en AU zijn globaal berekend aan de hand van de percentages die in de algemene uitgangspunten zijn voorgesteld. De gedetailleerde doorrekening zal in het kader van de samenstelling van de begroting plaatsvinden.

Ga naar boven