Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene uitgangspunten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene uitgangspunten

Beginstand 2020-2023
Zoals gebruikelijk starten we de kadernota met de stand van de lopende begroting. Deze stand is opgebouwd vanaf de primitieve begroting 2020-2023 t/m de voorliggende begrotingswijziging bij de 1ste bestuursrapportage 2020. Voor de inhoudelijke besluiten verwijzen wij u naar de betreffende raadsbesluiten resp. raadsvoorstellen. Voor een goed beeld van de uitkomsten van de concept-kadernota 2021-2024 zijn de voorgenomen verrekeningen 2021 t/m 2023 met de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds teruggedraaid en is de jaarschijf voor het jaar 2024 toegevoegd. De beginstand laat het volgende beeld zien.

Onderwerp

I/S

2021

2022

2023

2024

Stand van de begroting voor de Kadernota 2021-2024

I/S

-

-

-

(1.006.392)

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

(187.178)

(515.102)

(695.899)

8.945

Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020

S

31.000

31.000

31.000

62.456

Begrotingssaldo

(156.178)

(484.102)

(664.899)

(934.991)

voordelig

voordelig

voordelig

voordelig

Indexering baten
Op 17 maart 2020 is het Centraal Economisch Plan 2020 van het CPB gepubliceerd. In de kerngegevenstabel is het verwachte indexeringspercentage opgenomen dat wij aanhouden voor de indexering van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. De raming voor het nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2021 1,7%. Voor 2020 bedraagt het CPI ook 1,7% terwijl bij de begroting 2020 nog 1,5% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 1,9%, te weten 1,7% plus de correctie van 0,2% voor 2020. Op deze wijze wordt de indexering op het meest actuele beeld gebaseerd.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de ontwikkeling van de rijksbegroting. In die rijksbegroting wordt ook rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen, maar BZK verstrekt geen informatie over het aandeel van die loon- en prijsontwikkelingen in het totaal van het gemeentefonds. Op basis van de decembercirculaire is de algemene uitkering voor 2021 omgerekend van constante (prijspeil 2020) naar lopende prijzen (prijspeil 2021). Op basis van die omrekening komt de toename van de algemene uitkering op ca. 1,44%. Dat percentage houden we, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de mei-circulaire 2020, aan als de loon- en prijsontwikkeling op deze inkomstenpost.

Indexering lasten
Het is gebruikelijk om de personele budgetten in de begroting jaarlijks te laten meegroeien met de feitelijke loonkostenontwikkeling. De loonontwikkeling voor 2021 is nog onderwerp van onderhandeling maar we schatten in dat de loonkosten in 2021 oplopen met 3,17%. Dat percentage is inclusief de doorwerking van de loonkostenontwikkeling 2021 t.o.v. 2020 van 1,25% die voortvloeit uit de CAO 2019-2020.
De huidige CAO gemeenten loopt tot 31 december 2020. Voor de begroting 2020 is voor de loonkostenontwikkeling op basis van de CAO 2019-2020 doorgerekend. Op het punt van de CAO kan een correctie voor de loonontwikkeling achterwege blijven maar de geraamde ontwikkeling van de werkgeverspremies van 1,58% per 1 januari 2020 valt met 0,41% veel gunstiger uit.
Voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2021 gaan we dan ook uit van een indexering van 2,0% zijnde de loonkostenontwikkeling 2021 van 3,17% verminderd met de correctie over 2020 van 1,17%.

De budgetten voor de materiële lasten worden in de begroting geïndexeerd met het percentage voor de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsbestedingen (imoc) zoals deze in het Centraal Economisch Plan 2020 van het CPB zijn gehanteerd. Het percentage voor 2020 van 1,8% is 0,3% hoger dan het percentage dat voor de begroting 2020 is gebruikt. Voor dit verschil wordt de indexering voor 2021 van 1,7% gecorrigeerd. De indexering voor 2021 komt daarmee op 2,0%.

Voor de indexering van de bijdragen aan de meeste gemeenschappelijke regelingen is aangesloten bij de afspraken die met de regio-gemeenten zijn gemaakt in de werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Die heeft de indexering voor de loonkosten bepaald op 3,88% en de indexering voor de materiele budgetten op 1,80%. De bijdrage van de gemeente aan de regeling wordt vervolgens geindexeerd met het gewogen percentage op basis van de verhouding loonkosten en materiele kosten volgens de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Tenslotte houden we bij de indexering van meerjarige uitbestedingen rekening met de contractuele afspraken. Denk bijvoorbeeld aan Sportfondsen en Incluzio.

Renteverwachting
Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten cq investeringen leent de gemeente op de geld- en kapitaalmarkt. Voor de bepaling van het meerjarenbeeld worden de financieringskosten berekend aan de hand van de renteverwachting voor de komende jaren. Gelet op de voortgaande dalende tendens is de renteverwachting bijgesteld. In deze paragraaf is de renteverwachting die in het kader van de het project "Naar een Toekomstbestendige Begroting" wordt voorgesteld, aangehouden.

  • Rente kapitaalmarkt: 2021 = 0,50%, 2022 = 0,75%, 2023 = 1,00% en 2024 = 1,00%
  • Rente geldmarkt: 2021 = 0,00%, 2022 = 0,25%, 2023 = 0,50% en 2024 = 0,50%

De omslagrente wordt met ingang van 2021 definitief verlaagd van 0,75% naar 0,50%, de rente voor grondexploitatie is 1,25%.

Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling voor de ontwikkeling van de waarden en de aantallen woningen en niet woningen is geactualiseerd naar de inzichten op dit moment. De berekening van de budgettaire effecten voor de opbrengst OZB zijn meegenomen. De effecten van de areaalontwikkeling op de beheerskosten van de openbare ruimte zijn gering en reeds betrokken bij de opstelling van de beheerplannen vanaf 2020. Uitsluitend voor het beheer van Groene Hart Centrum zijn extra beheerkosten opgevoerd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Bij de samenstelling van de Financiele Kadernota 2021-2024 zijn de uitkomsten van het concept van het IHP Onderwijs aangehouden. Zoals in de leeswijzer al is aangegeven worden met het vaststellen van deze kadernota geen kredieten beschikbaar gesteld. De beschikbaarstelling van kredieten is onderdeel van de begroting. Wel wordt in deze kadernota voor het bedrag van de kapitaallasten een 'stelpost' opgenomen. Het IHP zal in de loop van dit jaar door het college worden vastgesteld. Naar aanleiding van die besluitvorming worden u definitieve voorstellen gedaan over de noodzakelijke investeringskredieten voor de huisvesting van het onderwijs.

Uitkomst kadernota 2021-2024 ­
Voor de start van onderstaand overzicht gaan we uit van het begrotingssaldo zoals dat hiervoor is bepaald. Rekening houdend met ontwikkelingen per programma laat de financiële kadernota over alle jaren een tekort zien. Voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld zijn in het kader van het project "Naar een Toekomstbestendige Begroting" dekkingsmaatregelen uitgewerkt. Die dekkingsmaatregelen bieden wij u separaat aan inclusief een voorstel van ons college welke dekkingsmaatregelen worden ingezet om tot een structureel en reeel sluitende begroting 2021 + meerjarenraming te komen. Over de ontwikkeling van de algemene uitkering volgens de meicirculaire 2020 wordt de raad separaat geïnformeerd.

Onderwerp

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo

-156.178

-484.102

-664.899

-934.991

voordelig

voordelig

voordelig

voordelig

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

948.598

1.038.598

1.304.598

1.740.598

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

245.862

521.641

636.161

870.478

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

30.506

30.506

30.506

30.506

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-268.458

-268.458

-321.021

-319.544

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

205.881

205.881

205.881

205.881

Totaal exploitatie

1.006.211

1.044.066

1.191.226

1.592.928

nadelig

nadelig

nadelig

nadelig

Waarvan incidenteel

-788.886

-684.847

-165.000

200.000

Waarvan structureel

1.795.097

1.728.913

1.356.226

1.392.928

Ga naar boven