Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaOverhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Indexering Servicepunt71

S

Autonoom

122.046

122.046

122.046

122.046

501

Project Suite voor Sociaal Domein

S

Autonoom

83.835

83.835

83.835

83.835

502

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

205.881

205.881

205.881

205.881

501. Indexering Servicepunt71

De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de bestaande gedragslijn m.b.t. Servicepunt71. Voor de loonontwikkeling wordt aangesloten bij het advies dat ook naar de deelnemende gemeenten uitgaat, nl. 2,0%. De materiele budgetten worden met 1,31% geindexeerd. Verder is besloten om een deel van de flexibele schil voor inkoop om te zetten in vaste formatie. Daarmee gaat de vaste bijdrage aan SP71 omhoog, maar zal naar verwachting het bedrag voor de flexibele schil inkoop, welke jaarlijks op nacalculatiebasis in rekening wordt gebracht, voor het hoger bedrag afnemen omdat de vaste formatie goedkoper is dan externe inhuur. Tenslotte is het meerwerk ICT 2019 structureel doorgetrokken conform de bestendige gedragslijn.

502. Project Suite voor Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein wordt met verschillende software-applicaties gewerkt. Zo werkt team Werk & Inkomen (W&I) met Civision Samenlevingszaken, de Stadsbank met Allegro, team Wmo met T-Care, de Sociale Wijkteams (SWT) met WIZportaal en DZB met Compas. Deze ‘hoofdapplicaties’ zijn ieder gekoppeld aan een scala aan kleinere (zelfbouw)applicaties en – waar mogelijk – aan gemeentebrede applicaties zoals Join en Key2GBA. Kortom: het architectuurlandschap is complex. Derhalve vindt er in regionaal verband een aanbesteding plaats om dit 'landschap' aan applicaties te vereenvoudigen en onder te brengen onder de Suite Sociaal Domein. Dit past ook binnen de koepel 'VRIS' (versterken regionale informatie samenwerking). Servicepunt71 zal ten behoeve van deze organisaties optreden als opdrachtgever. Het inkoopproces wordt in april 2020 afgerond, de implementatie die daarop volgt kent een doorlooptijd van 1 tot 1,5 jaar.

Ga naar boven