Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaOverhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Certificaten electra en gas

S

Collegebesluit

21.047

21.047

21.047

21.047

5.1

VRIS kosten

S

Autonoom

192.232

184.204

184.204

184.204

5.2

Taakstelling formatie (VRIS)

S

Autonoom

-184.204

-184.204

-184.204

-184.204

5.2

Transitiekosten VRIS incidenteel

I

Autonoom

-8.028

0

0

0

5.2

Ophoging kosten Archief

S

Autonoom

6.000

11.000

11.000

11.000

5.3

Dekking uit de reserve Informatiebeleid

S

Autonoom

-6.000

-11.000

-11.000

-11.000

5.3

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

21.047

21.047

21.047

21.047

5.1 Certificaten electra en gas
In het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 zijn doelstellingen geformuleerd m.b.t. energietransitie en de duurzaamheidsagenda. Uitgangspunt voor de aanbesteding was een langdurig contract inclusief realisatie additionaliteit, dat wil zeggen opwekken van stroom vindt plaats binnen de regio door zonnepanelen en windmolens. Gebleken is dat op korte termijn nog geen sprake kan zijn van additionaliteit door het ontbreken van fysiek geschikte locaties danwel goedkeuring van de provincie voor het plaatsen van windmolens. Om aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen worden nu certificaten aangekocht. In deze kadernota vragen we hiervoor structureel budget aan (in Kadernota 2019 is dit reeds incidenteel voor 2019 aangevraagd).

5.2 VRIS
In verband met de overgang van taken in het I-domein resp. van de 1e groep medewerkers naar Servicepunt71 per 1 juli 2019 neemt de bijdrage toe. De toename wordt gedekt door het formatiebudget met hetzelfde bedrag te verlagen. De incidentele last in 2020 gaat ten laste van de reserve informatiebeleid.

5.3 Ophoging kosten Archief
Omdat we ooit als een van de eerste gemeenten gebruik maakten van het Leidse archief, zijn we wat langer op de oude tarieven gehouden. Nu moeten we in de komende jaren opbouwen tot de tarieven die de andere aangesloten gemeenten al jaren betalen. De verhogingen zijn op basis van de huidige vierkante meters en worden in twee jaar doorgevoerd. De verhoging in 2020 en 2021 is ca. 20% per jaar. De kosten worden gedekt door een verlaging van de kapitaallasten omdat bij de jaarrekening enkele kredieten zijn afgesloten. Die verlaging komt bij samenstelling van de begroting 2020 ten gunste van de reserve informatiebeleid. Dat betekent dat we de dekking nu ook t.l.v. deze reserve verwerken.

Ga naar boven