Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

Nr

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Meer excursies MEC

S

Nieuw beleid

3.000

3.000

3.000

3.000

1.1

Subsidieplafond

S

Autonoom

22.566

22.566

22.566

22.566

1.2

RDOG

S

Autonoom

226.616

234.616

242.616

242.616

1.3 / 3.6

Preventie problematische schulden

S

Nieuw beleid

50.000

50.000

50.000

50.000

1.4

Dekking door lagere kosten vergunninghouders

S

Autonoom

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.4

Inhuurbudget welzijnsopdracht

I

Nieuw beleid

110.000

110.000

110.000

0

1.5 / 3.4

Onttrekking uit Reserve sociaal domein

I

Nieuw beleid

-41.000

-41.000

-41.000

0

1.5 / 3.4

Reïntegratie btw-component

S

Autonoom

30.000

30.000

30.000

30.000

1.6

Storting in de Reserve sociaal domein vanuit de Algemene uitkering

I

Autonoom

301.663

308.249

293.921

298.457

1.7 / 4.2

Verhoging jeugdhulpbudget

I

Autonoom

1.110.000

0

0

0

1.8

Onttrekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-1.110.000

0

0

0

1.8

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

652.845

667.431

661.103

596.639

1A Actieve en gezonde inwoners

1.1 Kosten door meer excursies
Motie 27 maart 2017: Verbreding doelstelling MEC (bij agendapunt 6 Duurzaamheidsagenda 2017-2025). Binnen het MEC nemen de excursies en presentatie (in samenwerking met scholen) toe. Gevolg is dat er meer verbruik is van materialen en de duurzame materialen intensiever gebuikt worden waardoor het onderhoud eveneens toeneemt. We investeren ook in de locatie en het lesmateriaal. Die investering is toegelicht in onderdeel 'E investeringen' van deze kadernota.

1.2 Subsidieplafond
Bij de begrotingsbehandeling 2018 is het plafond 2019 vastgesteld van het subsidieprogramma. In deze kadernota worden de budgetten verhoogd met de vastgestelde indexering voor 2019 en zo in overeenstemming gebracht met het vastgestelde subsidieplafond.

1.3 RDOG
In de kadernota 2019 RDOG worden inhoudelijk structurele kosten aangegeven voor Veilig Thuis (VT) en voor toename lijkschouwingen. Vanaf 2019 wordt VT volledig via het bedrag per inwoner (BPI) aan RDOG bekostigd. De stijging van personeelslasten tengevolge van CAO stijging (1eBR2018) zijn structureel. Op 28 maart is door het Algemeen Bestuur RDOG ingestemd met de Kadernota 2019 RDOG.
Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Voor de RDOG komt dit neer op een bedrag van € 26.337. Een deel van deze kosten valt ook in programma 1B en C, maar worden hier niet nogmaals opgenomen en zie ook programma 3C.

1B Zelfredzame inwoners

1.4 Preventie problematische schulden
Burgers met schulden zoeken pas laat hulp, als ze al hulp zoeken. Hoe langer hulp wordt uitgesteld, hoe hoger de schulden oplopen, hoe moeilijker het is om nog oplossingen te vinden, hoe ingrijpender de gevolgen en hoe hoger de maatschappelijke kosten zijn. Door twee aanvullende maatregelen willen we de schuldenproblematiek in een vroegtijdiger stadium aanpakken: 1) Afspraken met diverse partners (woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraar, nutsbedrijven) om betalingsachterstanden van inwoners tijdig te melden. Via huisbezoeken bieden we vervolgens waar nodig maatschappelijke en financiële ondersteuning. Dit vraagt om extra capaciteit bij o.a. de Stadsbank. 2) Budgetbeheer inzetten voor een bredere groep inwoners, voordat schulden problematisch worden. Nu is het enkel beschikbaar voor mensen die al een schuldbemiddelings,- of schuldsaneringstraject volgen bij de Stadsbank, en voor klanten van De Binnenvest. Ook hiervoor is extra capaciteit bij de Stadsbank nodig.
Dekking kan worden gevonden in programma 1B Zelfredzame inwoners/6262101 WIN (inburgering). Voor de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeente om vergunninghouders te huisvesten en maatschappelijke begeleiding te bieden is geld opgenomen in de begroting. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de huisvestingstaakstelling van 2015, wat een uitzonderlijk hoge taakstelling betrof. De taakstelling van het aantal te huisvesten en te begeleiden statushouders is komende jaren naar verwachting lager, waardoor we hier jaarlijks budget op zullen overhouden.

1.5 inhuurbudget welzijnsopdracht
Naar aanleiding van het project zorg en veiligheid en de welzijnsopdracht zal een Casusregisseur urgente casuïstiek aangesteld worden. Hiervoor zal in 2019 t/m 2021 extra budget nodig zijn, kosten bedragen € 110.000 per jaar. Voor € 69.000 wordt dit gedekt ten laste van vacatureruimte Coördinator STL, de overige € 41.000 worden onttrokken aan de Reserve sociaal domein. In 2021 wordt geëvalueerd en bekeken of deze taak dient te worden voortgezet. Zie ook programma 3B.

1.6 Reïntegratie btw-component
Een deel van de betaalde btw op integratie is niet 100% compensabel, maar kostprijsverhogend. Daarom dient het budget voor re-integratie naar rato verhoogd te worden.

1.7 Uitkering gemeentefonds
In de maartcirculaire 2018 gemeentefonds neemt de integratieuitkering in verband met de decentralisatie AWBZ naar WMO toe. De budgetten voor de uitvoering WMO worden regelmatig geactualiseerd en zijn op orde. Conform de beleidslijn dat de ontvangen rijksmiddelen voor het sociaal domein beschikbaar blijven wordt de hogere uitkering uit het gemeentefonds toegevoegd aan de Reserve sociaal domein. Zie voor meer informatie ook het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen.

1C Ondersteunde inwoners

1.8 Jeugdhulpbudget
Op 11 december 2017 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp ingestemd om in 2018 realistisch te begroten. Het doel van deze realistische begroting is een haalbare, verantwoorde en realistische inkoop van regionale jeugdhulp in 2018. Het eerste half jaar is voorspoedig verlopen. Nu is de tijd aangebroken om vooruit te kijken naar 2019. Op basis van de voorlopige concept begroting van TWO Jeugdhulp voor 2019 (versie april 2018) kunnen we concluderen dat de budgetten voor jeugdhulp verhoogd moeten worden. Om zo realistisch begroten voor 2019 ook mogelijk te maken. Voor 2019 gaat het om ongeveer € 1.110.000. Als dekking wordt de Reserve sociaal domein ingezet. Aangezien de ontwikkeling van het meerjarenbeeld nog onderwerp van gesprek is, nemen we de geschetste uitkomsten voor 2020 en verder nog niet mee in het meerjarenbeeld.

Ga naar boven