Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Indexering RDOG

S

Autonoom

49.115

49.115

49.115

49.115

101

RDOG HM 2021

S

Autonoom

168.662

168.662

168.662

168.662

102

Re-integratie Werk en Inkomen

S

Autonoom

263.500

263.500

263.500

263.500

103

Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid

S

Autonoom

31.000

31.000

31.000

31.000

104

Dekking uit de Reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-31.000

-31.000

-31.000

0

104

TWO HR extra jeugdmiddelen

S

Autonoom

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

105

Dekking uit de Reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.000.000

-600.000

-300.000

0

105

Tijdelijke huisvesting onderwijs

I

Nieuw

444.000

0

166.000

200.000

106

Investeringen onderwijshuisvesting

S

Nieuw

0

134.000

134.000

205.000

107

Indexering Incluzio

S

Autonoom

35.000

35.000

35.000

35.000

108

Beëindigen subsidierelatie stichting Lumen

S

Autonoom

-11.679

-11.679

-11.679

-11.679

109

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

948.598

1.038.598

1.304.598

1.740.598

101. Indexering RDOG
De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de afgesproken kaders van de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Voor loonkosten is 3,88% afgesproken, voor materiele kosten 1,80%.

102. RDOG HM 2021
De volgende ontwikkelingen bij de RDOG HM leiden tot een extra bijdrage voor 2021: toename meldingen Veilig Thuis, de wijziging in inwonersaantallen, de cao stijging en de organisatieontwikkeling RDOG2024, waarbij de RDOG zich gaat ontwikkelen naar een robuuste, datagedreven en flexibele organisatie .

103. Re-integratie Werk en Inkomen
Op grond van artikel 7, eerste lid, en artikel 10, eerste en tweede lid Participatiewet is de gemeente verplicht mensen te ondersteunen naar arbeidstoeleiding. Om het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen daadwerkelijk te kunnen realiseren zetten we zowel de beschikbare rijksmiddelen in (AU en IU), als de door de raad tot 2021 toegekende additionele gemeentelijke middelen voor de reguliere doelgroep, jongeren en statushouders. Met het wegvallen van deze laatste middelen dreigen we per 2021 ruim 35% van het budget voor re-integratie te verliezen. Dit raakt vooral de kwetsbaarste groepen aan de onderzijde van de samenleving. Teneinde de inzet voor deze groepen op hetzelfde niveau te kunnen continueren, vragen we voor de komende jaren opnieuw extra middelen aan. Omdat de gemeente op grond van artikel 10, eerste lid Participatiewet tevens verantwoordelijk is voor de arbeidstoeleiding van mensen zonder uitkering (Nuggers) bevat de aanvraag ook een beperkt budget t.b.v. deze specifieke groep.

104. Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid
Leiderdorp is wettelijk verplicht toe te zien op de kwaliteit en de rechtmatigheid van geleverde maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo en Jeugdwet. De GGD controleert op de kwaliteit, maar t.a.v. de rechtmatige besteding van zorggelden, de aanpak zorgfraude, zijn wij verplicht om toezichthouders rechtmatigheid aan te stellen. Omdat zorgaanbieders regionaal worden gecontracteerd en er sprake is van een intensieve samenwerking in de Leidse regio, zijn wij voornemens de toezichthouders subregionaal aan te stellen. De toezichthouders zullen op basis van signalen onderzoek doen naar de doelmatige zorglevering van zorgaanbieders en de rechtmatige besteding van pgb's door gebruikers. Zij zien er daarmee op toe dat de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor zorg en ondersteuning rechtmatig besteed worden. De Leiderdorpse bijdrage is gebaseerd op het verdeelmodel van Servicepunt71 en zal worden gebruikt om drie toezichthouders Wmo/Jeugd (3fte) aan te stellen. Tevens is rekening gehouden met een beperkt budget voor scholing. We dekken de kosten van toezicht voor de eerste drie jaar uit de reserve sociaal domein.

105. TWO HR extra jeugdmiddelen
Met de vaststelling van de kaders voor de toegang tot jeugdhulp (januari 2020) en het programmaplan jeugdhulp (maart 2020) is rekening gehouden met de huidige begroting (2020). Dit is nog niet in de meerjaren begroting opgenomen. Tot en met 2020 werd in de komende begroting een realistische raming opgenomen waarbij het verschil tussen die raming en het budget dat van rijkswege beschikbaar is gesteld, werd gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In 2019 is toegezegd dat we de kosten voor jeugdhulp met ingang van de begroting 2021 realistisch maar ook structureel in de meerjarenraming opnemen. Structurele lasten kunnen we niet voor alle jaren dekken uit de reserve sociaal domein omdat die dekking als incidenteel wordt aangemerkt. Wel kunnen we de reserve inzetten als een overbrugging naar 2024 waarin we de structurele lasten volledig dekken uit structurele baten. Om die reden wordt de dekking uit de reserve met een aflopend scenario van EUR 1.000.000 in 2021, EUR 600.000 in 2022 en EUR 300.000 in 2023. De afname in extra middelen van € 1 miljoen naar € 8 ton voor de uitvoering TWO HR Jeugd dient onder andere te worden gevonden in het aanbestedingsplan voor de gemeentelijke toegang. Dit levert bijvoorbeeld door de inzet van de POJ (Praktijk Ondersteuner Jeugd) een jaarlijkse efficiency besparing op. De aanvankelijke planning van de aanbestedingsprocedure zal door de corona uitbraak met een jaar worden uitgesteld naar 1 januari 2022.

106. Tijdelijke huisvesting onderwijs
Voor de realisatie van drie vernieuwbouwprojecten uit het concept Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs is tijdelijke huisvesting nodig om de kinderen op te vangen die tijdens de verbouwing in de school geen onderwijs kunnen krijgen. In deze kadernota zijn de benodigde middelen voor de planperiode 2021-2024 opgenomen vooruitlopend op de vaststelling van het IHP Onderwijs.

107. Investeringen onderwijshuisvesting
Voor de realisatie van drie vernieuwbouwprojecten uit het concept Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs worden bij de begroting investeringskredieten aangevraagd. In deze kadernota zijn de daarbij behorende kapitaallasten voor de planperiode 2021-2024 opgenomen vooruitlopend op de vaststelling van het IHP Onderwijs. Alle investeringen zijn nader toegelicht in onderdeel E. Investeringen.

108. Indexering Incluzio
In de overeenkomst met Incluzio zijn afspraken gemaakt over de wijze van indexeren. Die indexering valt naar verwachting hoger uit dan het percentage van 2,00% dat wij onder andere hanteren voor de loonkostenontwikkeling maar daarin is wel een correctie van het voorafgaande jaar opgenomen. De extra indexering valt ca 1,54% hoger uit.

109. Beëindigen subsidierelatie stichting Lumen
De Leidse regio heeft sinds 2019 een subsidierelatie met stichting Lumen voor preventieve activiteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Stichting Lumen werkt veelal met ervaringsdeskundigen en zet zich in voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. De subsidierelatie met de stichting wordt beëindigd, omdat preventieve ggz onder de opdracht van Incluzio Leiderdorp valt. Het is aan Incluzio Leiderdorp om al niet in samenwerking met stichting Lumen te kijken naar wat nodig is in Leiderdorp.

Ga naar boven