Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Projectbudget Maatschappelijke Zorg

I

Nieuw beleid

100.000

0

0

0

1.1

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-100.000

0

0

0

1.1

Aanpak zorgfraude en fouten

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

1.2

Dekking uit formatiebudget

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

1.2

Versterken samenwerking huisartsen

I

Nieuw beleid

40.000

0

0

0

1.3

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-40.000

0

0

0

1.3

Carrousel Sterrentuin uitgesteld

I

Autonoom

152.000

0

0

0

1.4

Dekking uit algemene reserve

I

Autonoom

-152.000

0

0

0

1.4

Huurderving Sterrentuin Toverlei

S

Autonoom

16.680

16.680

16.680

16.680

1.5

Huurderving Sterrentuin Museum

S

Autonoom

15.335

15.335

15.335

15.335

1.5

Huurderving Sterrentuin Kinderkring

I

Autonoom

4.100

0

0

0

1.5

Dekking door lagere exploitatielasten i.v.m. renovatie

I

Autonoom

-36.115

-32.015

-4.515

0

1.5

Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt

I

Autonoom

0

0

-27.500

-32.015

1.5

Ophoging budget TWO jeugd 2020

I

Autonoom

1.386.340

0

0

0

1.6

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.386.340

0

0

0

1.6

Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio

I

Nieuw beleid

100.000

0

0

0

1.7

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-100.000

0

0

0

1.7

Huurderving Bloemerd en Buitenhoflaan

S

Autonoom

68.816

68.816

68.816

68.816

1.8

Dekking uit het subsidieprogramma

S

Autonoom

-68.816

-68.816

-68.816

-68.816

1.8

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

0

0

0

0

1.1 Projectbudget Maatschappelijke Zorg
Per 1 januari 2021 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Nu is dat nog een taak van de centrumgemeente Leiden. Om klaar te zijn voor deze nieuwe taak moeten contracten gesloten worden met aanbieders, afspraken gemaakt worden met de Woningcorporaties en afspraken gemaakt worden met Incluzio Leiderdorp over de uitvoering. Daarbij is het van belang dat er voldoende (alternatieve) woonvormen beschikbaar zijn voor deze kwetsbare groep inwoners. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

1.2 Aanpak zorgfraude en -fouten
Op basis van de Jeugdwet en de Wmo hebben gemeenten de verplichting om zorgfraude en -fouten aan te pakken, tegen te gaan en mogelijk over te gaan tot handhaving. Daarnaast wordt door de accountants in toenemende mate de nadruk gelegd op het beoordelen van de geleverde prestatie. Ook vanuit het Ministerie wordt ingezet op het terugdringen van zorgfraude en –fouten. Deze stelt het verplicht aan gemeenten om uiterlijk per 2022 aangesloten te zijn bij het Knooppunt Zorgfraude en beleid rondom zorgfraude en –fouten vastgesteld te hebben. De uitvoeringskosten worden binnen het algemene formatiebudget gedekt.

1.3 Versterken samenwerking huisartsen
De huisarts heeft een centrale rol in het leven van gezinnen. Hij of zij is vaak het eerste aanspreekpunt voor psychosociale en psychische klachten van jeugdigen. Daarmee is de huisarts ook een belangrijke primaire verwijzer naar jeugdhulp. Vanwege de spilfunctie die huisartsen hebben, is het van belang dat huisartsen optimaal samenwerken met partners die ook betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen, zoals het CJG, jeugdhulp, onderwijs en specialistische hulp. We willen inzetten op het verbeteren van de toeleiding naar jeugdhulp vanuit huisartsen en ketensamenwerking tussen huisartsen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders versterken.

1.4 Carrousel Sterrentuin uitgesteld
Eerder is de taakstelling op het bibliotheekwerk per 2019 vanwege de latere realisatie van de verhuiscarrousel Sterrentuin een jaar uitgesteld. Nu de verbouwing van de Sterrentuin pas in 2020 plaatsvindt en BplusC pas in 2021 in de nieuwe Sterrentuin, de bibliotheekvisie volgens het nieuwe, afgeslankte, concept kan gaan vormgeven, wordt de bezuiniging van € 97.000 opnieuw een jaar uitgesteld.
De daarmee samenhangende bezuiniging op de huursubsidie daarentegen is niet uitgesteld. Deze is echter niet verwerkt in de meerjarenbegroting, waardoor vanaf 2019 € 55.000 teveel aan inkomsten is begroot. Dit nadeel wordt met deze kadernota voor 2020 hersteld. Voor 2019 wordt het meegenomen in de eerste bestuursrapportage. De dekking van het incidentele nadeel komt uit de algemene reserve.

1.5 Huurinkomsten Sterrentuin
Toverlei en het Leiderdorps Museum zullen als vaste huurders vanaf 2020 elders worden gehuisvest. Voor voorstellingen en repetities zal Toverlei de theaterruimte als incidentele huurder huren. Dat betekent dat in de exploitatie van de Sterrentuin de begrote inkomsten met de huur van deze twee organisaties moet worden verlaagd.
De Kinderkring zal tijdens de verbouwing van de Sterrentuin haar activiteiten elders uitvoeren, waarvoor huur moet worden betaald. Ook deze huurinkomsten kunnen in 2020 niet naar de Sterrentuin worden toegerekend. Vanaf 2021 weer wel.

1.6 Ophoging budget TWO jeugd 2020
Op basis van de concept begroting TWO jeugdhulp 2020 (versie maart 2019) kunnen we concluderen dat de budgetten voor jeugdhulp verhoogd moeten worden. Voor 2020 gaat het om ongeveer € 1.386.340. Als dekking wordt de reserve Sociaal Domein ingezet. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat de tekorten structureel van aard zijn en dat incidentele dekking slechts beperkt houdbaar is. Bovendien zullen de huidige overschotten bij de Wmo - waarmee de reserve Sociaal Domein wordt gevoed en die we feitelijk gebruiken om de tekorten bij jeugd te compenseren - als gevolg van rijksbeleid naar verwachting grotendeels of volledig verdampen. We adviseren derhalve de kosten voor jeugdhulp per 2021 structureel en realistisch te begroten. Tegen die tijd hebben we een beter beeld van de financiële effecten van het nieuwe verdeelmodel Jeugd en de beoogde aanbesteding van de jeugdhulp in de Leidse regio (voorzien voor 2021). Beide ontwikkelingen leiden naar verwachting tot een lager tekort.

1.7 Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio
Voor het project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio hebben we naast een werkbudget voor o.a. het organiseren van bijeenkomsten, ook middelen nodig voor het inhuren van expertise op het gebied van aanbesteding, financiën en juridische zaken. Hiernaast hebben we in 2020 nog steeds de verplichting om namens de Leidse regio capaciteit in te zetten in het regionaal beleidsteam Holland Rijnland. De totale projectkosten voor 2020 worden geschat op € 100.000 en worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

1.8 Huurinkomsten SCW
Stichting Sociaal Cultureel Werk huurde tot 1 januari 2019 de locatie Dwars (Bloemerd 1C) en een ruimte in de Buit (Buitenhoflaan 1). Met het einde van deze stichting vervallen deze huuropbrengsten per 1 januari 2019. Dit verlies aan inkomsten wordt door (het wegvallen van) de huisvestingssubsidie tbv het jeugd- en jongerenwerk gedekt, wat met een separate aanvraag is ingediend. Deze huisvestingssubsidie is namelijk niet aan de nieuwe huurder Incluzio Leiderdorp beschikbaar gesteld. Die maakt, omdat bij het aangaan van de overeenkomst onduidelijk was van welke accommodaties zij gebruik zou gaan maken, tot de verhuiscarrousel is gerealiseerd om niet gebruik van Dwars, de Buit, de Sterrentuin en de Splinterlaan. Voor de nieuwe situatie (± vanaf 2021) wordt een nieuwe verhuurstructuur ontwikkeld.

Ga naar boven