Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

Nr

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Stroomvoorziening markt

S

Autonoom

5.000

5.000

5.000

5.000

2.1

Areaalontwikkeling groen, wegen etc.

S

Autonoom

21.333

21.333

21.333

21.333

2.2

Mutatie reiniging

S

Autonoom

-210.000

-255.000

-255.000

-255.000

2.3

Aframen onttrekking Egalisatiereserve reiniging

S

Autonoom

285.895

258.165

258.165

258.165

2.3

Indexering bijdrage GR-ODWH

S

Autonoom

10.684

10.684

10.684

10.684

2.4

Hart van Holland

I

Autonoom

91.000

21.000

0

0

2.5

Onkruidbestrijding

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

2.6

Groenonderhoud

S

Autonoom

110.000

110.000

110.000

110.000

2.7

Afkoop meerjaren onderhoud graven

S

Autonoom

100.000

100.000

100.000

100.000

2.8

Jaarlijkse vrijval onderhoud graven

S

Autonoom

-18.000

-24.000

-30.000

-36.000

2.8

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

445.912

297.182

270.182

264.182

2A Werken en ondernemen in het dorp

2.1 Stroomvoorziening markt
De huidige stroomvoorziening voor de markten is in 2017 geïnspecteerd en daarbij zijn 3 buitenkasten in onveilige staat gebleken welke in 2018 vervangen worden. In de jaren 2020 - 2022 moet jaarlijks een deel van de elektrische apparatuur in de kasten worden vervangen.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Geen wijziging

2C Ruimte in het dorp

2.2 Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor zowel de OZB opbrengst als voor de kosten van beheer voor groen, water, verharding en bruggen.

2.3 Mutatie reiniging
De verlaging van de verwerkingskosten is mogelijk door een verbeterde aanbesteding. Het budget wordt met € 95.000 verlaagd. De verhoging van de opbrengst van de verschillende afvalstromen van € 160.000 is het gevolg van de verbeterde gescheiden inzameling. Dit geldt met name voor oud papier en PMD waardoor de vergoeding hoger is. Met deze wijziging komen we tot een realistische begroting.

2.4 Indexering bijdrage Gemeenschappelijke regeling ODHW
Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Zie ook overhead voor de indexering.

2.5 Hart van Holland
In 2017 is door een coalitie van tien gemeenten de “Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland” vastgesteld. Dit document (20 april 2017) is de basis voor verdere samenwerking. Het doel is om te komen tot een ‘zelfbindende’ toekomstbestendige omgevingsvisie voor het gebied van de deelnemende gemeenten. De realisatie van de agenda houdt deze vervolgstappen in: thema-uitwerkingen(2018-2019) en, in vervolg, de gebiedsuitwerkingen(2019-2020). Er zijn bestuurlijke afspraken m.b.t. de financiële samenwerking gemaakt. De deelnemende gemeenten betalen naar rato van het aantal inwoners een aandeel in de totale kosten van het (deel)project. In deze aanvraag zijn de Leiderdorpse bijdragen voor de verschillende onderdelen opgenomen.

2.6 Onkruidbestrijding
De gemeente dient de openbare ruimte te onderhouden op beeldkwaliteit B. Om op het onderdeel onkruid op verharding te voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit, is het noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren. Onlangs heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden; de aannemer waarvan de meest gunstige aanbieding is ontvangen, kan de werkzaamheden uitvoeren voor € 175.000 per jaar. Voor de uitvoering is (in kostenplaats "onkruidvrijhouden van straten") € 75.000 beschikbaar. Voorheen was het mogelijk het onkruid op verharding te bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen; sinds 2015 is het niet meer toegestaan deze middelen te gebruiken. Het bestrijden van het onkruid zonder chemische bestrijdingsmiddelen vergt een grotere inzet; met andere woorden: het is noodzakelijk om het onkruid vaker te bestrijden om het hetzelfde resultaat te bereiken. De kosten voor de uitvoering van de onkruidbestrijding zijn hierdoor gestegen. De extra kosten (€ 100.000) kunnen voor 50% worden gedekt uit de kostenplaats "wegen binnen de bebouwde kom".

2.7 Groenonderhoud
De huidige formatie van het team Groenonderhoud is niet toereikend om het groenbeheer volgens de gestelde normen van ons vigerend beleid uit te voeren. Om te voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau is structureel € 110.000 extra budget nodig.

2.8 Onderhoud graven
Met ingang van 2017 is een voorziening gevormd waarin de afkoopsommen voor het onderhoud graven voor een aantal jaren worden toegevoegd. Jaarlijks valt een evenredig deel van het "vooruitontvangen bedrag" vrij. In de begroting is de storting in de voorziening en vrijval nog niet geraamd.
Voorgesteld wordt om in de begroting een storting van € 100.000 op te nemen en gelijktijdig de jaarlijks vrijval te ramen. De jaarlijkse vrijval zal de komende jaren toenemen doordat er de komende jaren steeds meer bedragen zullen vrijvallen. Verwachting is dat na circa 10 jaar er een evenwichtssituatie zal ontstaan, waarbij de jaarlijkse vrijval uit de voorziening vergelijkbaar is met het bedrag van de nieuwe afkoopsommen.

2D Dienstverlening aan het dorp

Geen wijziging.

2E Grondexploitaties

Geen wijziging.

Ga naar boven