Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Natuurmeetnet monitoring

S

Autonoom

17.886

17.886

17.886

17.886

201

Dekking uit budget aanplanten stinzen

I

Autonoom

-17.886

0

0

0

201

IBOR

S

Autonoom

0

0

0

133.645

202

Storting in de voorziening Straatmeubulair

S

Autonoom

0

0

0

10.000

202

Storting in de voorziening Groen

S

Autonoom

0

0

0

50.000

202

Baanderij doorontw.uitv. Gebeidsvisie (pm post)

I

Autonoom

0

0

0

0

203

Beheerkosten VRI 2019

S

Autonoom

8.251

8.251

8.251

8.251

204

Beheer en onderhoud LRN Engelendaal/Oude Spoorbaan

S

Autonoom

0

0

53.500

107.000

205

Maaien gazons_bermen_slootwerk

S

Autonoom

156.312

156.312

156.312

156.312

206

Verlaging inkomsten oud papier en textiel

S

Autonoom

124.369

124.369

124.369

124.369

207

Indexering ODMH

S

Autonoom

16.401

16.401

16.401

16.401

208

Beheer GHCentrum Bospoort

S

Autonoom

0

48.000

48.000

48.000

209

Duurzaamheid

S

Autonoom

184.000

205.500

213.000

200.500

210

Dekking uit reserve Duurzaamheid

I

Autonoom

-184.000

-53.847

0

0

210

Diverse investeringen programma 2

S

Nieuw

5.529

63.769

63.442

63.114

211

Stopzetten PMD inzameling

S

Autonoom

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

212

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

245.862

521.641

636.161

870.478

201. Natuurmeetnet monitoring
In het coalitieakkoord is gesteld dat het natuurmeetnet wordt voortgezet. Vanuit de Natuurbeschermingswet wordt in het kader van de zorgplicht van de gemeente verwacht dat er actuele verspreidingsgegevens van de beschermde en bedreigde soorten binnen de gemeentegrenzen voorhanden zijn. Om aan te tonen dat we onze beleidsdoelen halen, zijn in de programmabegroting prestatie-indicatoren opgenomen. Ondanks dat het geen wettelijke taak is, zijn deze gegevens wel noodzakelijk voor o.a. de ontwikkeling van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het natuurmeentnet heeft slechts nut indien het voor een lange periode wordt ingezet, aangezien een tendens pas na jaren zichtbaar is. De afgelopen jaren is geinvestereerd in het opzetten van het meetnet; de komende jaren worden de resultaten inzichtelijk.

202. IBOR
In januari 2019 heeft B&W de beheerplannen Kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2029 vastgesteld. De financiële consequenties voor 2024 verwerken we in deze kadernota.

203. Baanderij doorontw.uitv. Gebeidsvisie

In 2020 wordt de gebiedsvisie voor de Baanderij vastgesteld. Dit is de eerste stap van een lang proces om te komen tot de daadwerkelijke uitvoering van de transformatie van de Baanderij. Voor de verdere stappen zijn gedurende het proces naast inzet personeel ook financiele middelen noodzakelijk voor onderzoek (bodem, energie, geluid, flora en fauna, e.d.) en advies (stedenbouw, verkeer, planeconomisch, planologisch, juridisch, contractueel e.d.). In september zal hierover meer bekend zijn en zal de raad gevraagd worden dekking beschikbaar te stellen. Daar waar mogelijk zal dit worden gefinancierd door "werken voor derden" (faciliterend grondbeleid), danwel via de grondexploitatie of vanuit de reserve bouw- en grondexploitaties. Raadsvoorstel volgt in het najaar van 2020 waarbij deze pm-post zal worden gekwantificeerd.

204. Beheerkosten VRI

Als onderdeel van de reconstructie van de Simon Smitweg (wat een onderdeel is van het project Amaliaplein) worden er verkeerslichten geplaatst op de kruising Simon Smitweg - Willem Alexanderlaan. In het raadsbesluit waar de financiële middelen voor dit project beschikbaar zijn gesteld, zijn de benodigde beheerkosten voor de nieuwe VRI niet opgenomen. Deze beheerkosten worden nu als kadernota aanvraag alsnog inzichtelijk gemaakt.

205. Beheer en onderhoud Leidse Ring Noord: Engelendaal/Oude Spoorbaan

Als gevolg van het (geactualiseerd) Kaderbesluit Leidse Ring Noord van 20 april 2020 vragen we budget aan voor de additionele kosten van het beheer en onderhoud van de zowel het tracé Engelendaal als het tracé Oude Spoorbaan. Door de vertraging in de besluitvorming over het Kaderbesluit zal de uitvoering ook naar verwachting een jaar opschuiven. Vandaar dat de beheer- en onderhoudskosten in tijd afwijken ten opzichte van wat in het raadsvoorstel was opgenomen.

206. Maaien gazons, bermen en slootwerk

Vanwege de huidige marktwerking zijn de kosten voor het uitbesteden van maaiwerkzaamheden fors gestegen. Uit actuele directieramingen blijkt dat hierdoor het huidige budget niet meer toereikend is. Er wordt nu al geconstateerd dat de inschrijvingen dermate hoog zijn dat een structurele ophoging van het budget noodzakelijk is om de bestekken te kunnen blijven uitvoeren. Wanneer de directieraming te veel afwijkt van het beschikbare budget, kan er geen aanbesteding worden gestart. Daarmee komt vervolgens de uitvoering van het werk in gevaar. De stijging in eenheidsprijzen wordt ook door verschillende bestekschrijvers gemeld. Als we zouden bezuinigen tot het huidige budget dan moet het beheer wel drastisch veranderd worden. Dit zal zeker voor klachten zorgen.

207. Verlaging inkomsten oud papier en textiel
Door wereldwijde ontwikkelingen in de papiermarkt zijn de kosten structureel hoger dan de baten. De Europese papierrecyclingsmarkt kampt met flinke overschotten. Hierdoor brengt oud papier minder op dan voorheen. De overschotten zijn ontstaan doordat Azië nauwelijks nog oud papier uit Europa importeert vanwege nieuwe, strengere eisen aan het materiaal. Deze ingrijpende ontwikkelingen zorgen voor hogere kosten en lagere opbrengsten voor bedrijven die oud papier en karton recyclen. Hierdoor hebben deze bedrijven de tarieven voor 2020 bijgesteld. In de praktijk betekent dit dat er geen opbrengsten meer worden uitgekeerd. Ondanks deze ontwikkeling blijft het altijd zinvol om papier en karton apart te houden. Dit is nog steeds voordeliger dan verwerken bij het restafval. Daarnaast is het apart inzamelen van papier noodzakelijk om CO2 uitstoot (die bij verbranding tot stand komt) te verminderen. In het coalitieakkoord van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - SGP voor het bestuur van Leiderdorp 2020 - 2022 is aangegeven dat de gemeente blijft stimuleren dat organisaties in het dorp afvalstromen, zoals oud papier, blijven inzamelen.

208. Indexering ODMH
De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de afgesproken kaders van de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Voor loonkosten is 3,88% afgesproken, voor materiele kosten 1,80%.

209. Beheer GHCentrum Bospoort

Deze aanvraag heeft betrekking op de beheer- en onderhoudskosten van het openbaar gebied rondom het Groene hart centrum. Dit gebied wordt heringericht conform het Definitief Ontwerp. Op 20 april 2020 heeft de raad daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Zoals is aangegeven in het voorstel hebben we in deze kadernota de beheer- en onderhoudkosten meegenomen.

210. Duurzaamheid

Bij de vaststelling van de duurzaamheidsagenda is voor de periode 2017 tot en met 2020 een budget gereserveerd voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Het college en de gemeenteraad hebben een koers ingezet met als doel ”een CO2-neutraal Leiderdorp”. Niet alleen lokaal maar ook regionaal, o.a. concept RES, zijn hier stevige afspraken over gemaakt (waaronder een bespaaropgave van 11% per gemeente tot 2025). Een flinke opgave waar ook serieuze budgetten voor vrijgemaakt moeten worden. Om de continuiteit van de uitvoering van de agenda te borgen, en onze ambitie te realiseren, is structuereel budget benodigd. Dit geen is regionale aangelegenheid, maar dit is in lijn met de koers vanuit het Rijk (waar ook gemeenten volmondig “ja “tegen hebben gezegd). Voor de jaren 2017-2020 heeft de gemeenteraad € 170.000 beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2022 -2024 vragen we € 200.000 aan, dit omdat we een aantal activiteiten willen intensiveren. Dit budget is voor de uitvoering van de activiteiten zoals geformuleerd in de agenda en het werkplan. Overige investeringen (in bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken) worden, indien nodig, aditioneel aangevraagd. In onderdeel F is een overzicht van de activiteiten van de duurzaamheidsagenda toegevoegd.

211. Diverse investeringen programma 2

Alle investeringen zijn nader toegelicht in onderdeel E. Investeringen.

212. Stopzetten PMD inzameling
Stop zetten van overeenkomsten met Waste vision en gemeente Leiden voor het inzamelen van PMD. Deze wijziging volgt uit de keuze voor nascheiding.

Ga naar boven