Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

IWKP 2019-2023 herschikking budgetten

S

Collegebesluit

184.567

207.563

230.099

261.005

2.1

IWKP toevoeging aan voorziening Riolering

S

Collegebesluit

-164.588

-207.563

-207.684

-207.684

2.1

IWKP vrijval voorziening Riolering

S

Collegebesluit

-19.979

0

-22.415

-53.321

2.1

Natuurmeetnet monitoring

I

Nieuw beleid

17.886

0

0

0

2.2

Dekking natuurmeetnet monitoring

I

Nieuw beleid

-17.886

0

0

0

2.2

Verkeerstellingen 2 jaarlijks

S

Autonoom

0

-43.253

0

-43.253

2.3

Actualisatie beheerplannen

S

Collegebesluit

45.157

20.457

54.666

179.539

2.4

Uitvoering APV en Handhaving

S

Autonoom

20.000

20.000

20.000

20.000

2.5

Dekking uit extra leges

S

Autonoom

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

2.5

Hogere afvoerkosten

S

Autonoom

45.000

45.000

45.000

45.000

2.6

Hogere inkomsten oud papier

S

Autonoom

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

2.6

correctie raming opbrengst verkoop woonw

S

Collegebesluit

15.000

15.000

15.000

15.000

2.7

Stijging verbrandingsbelasting

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

2.8

Hogere opbrengsten uit inzameling

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

2.8

Kapitaallasten diverse voertuigen zie spec.

S

Autonoom

0

5.300

14.075

13.977

2.9

Herinrichting Ericalaan, S. Smitweg en WAL

I

Nieuw beleid

0

0

0

0

2.10

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

72.657

10.004

96.241

177.763

2.1 Integraal Waterketenplan - IWKP 2019-2023
In aansluiting met het geactualiseerde rioleringsplan - IWKP 2019-2023 zijn de budgetten uit de lopende exploitatie resp. de meerjarenraming herzien. Het plan kan binnen de beschikbare ruimte worden uitgevoerd maar binnen de budgetten resp. de inzet van de voorziening zijn enkele verschuivingen doorgevoerd.

2.2 Natuurmeetnet monitoring
Vanuit de Natuurbeschermingswet wordt in het kader van de zorgplicht van de gemeente verwacht dat er actuele verspreidingsgegevens van de beschermde en bedreigde soorten binnen de gemeentegrenzen voorhanden zijn. Om aan te tonen dat we onze beleidsdoelen halen, zijn in de programmabegroting prestatie-indicatoren opgenomen. In het verleden werd natuurmeetnet bekostigd binnen de budgetten voor groen. Nu onlangs de beheerplannen IBOR zijn geactualiseerd, is gebleken dat er geen budget resteerde binnen de groen-budgetten voor de voortzetting van het natuurmeetnet. Ondanks dat het geen wettelijke taak is, zijn deze gegevens wel noodzakelijk voor o.a. de ontwikkeling van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het natuurmeentnet heeft slechts nut indien het voor een lange periode wordt ingezet, aangezien een tendens pas na jaren zichtbaar is. In de jaren 2015-2018 is geïnvesteerd in het opzetten van het meetnet; voor de jaren 2019 en 2020 is het contract verlengd. In 2020 beoordelen we of het natuurmeetnet wordt voortgezet. Teneinde tot een sluitend meerjarenbeeld te komen wordt het budget 2020 gedekt door een verlaging van het zgn. bollenbudget.

2.3 Verkeerstellingen 2 jaarlijks
Budget Overige verkeersmaatregelen bedraagt structureel € 43.253. In 2019 wordt dit budget ingezet voor het vernieuwen van het IVVP en vanaf 2020 voor de 2-jaarlijkse verkeerstellingen. Dit betekent dat dit budget kan worden afgeraamd op alle "oneven jaren" met ingang van 2021.

2.4 Actualisatie beheerplannen
In maart 2019 zijn de geactualiseerde integrale beheerplannen voor de openbare ruimte in de raad gepresenteerd. Als onderdeel van die beheerplannen zijn de budgetten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen herzien. Dat betekent per beheerplan een aantal verschuivingen in de budgetten volgens de huidige meerjarenraming. Verder is de gedeeltelijke dekking van de meerkosten uit de reserve IBOR verwerkt. De omzetting van de voorziening IBOR naar een voorziening per domein en de overheveling van een deel van die voorziening naar de reserve IBOR wordt in boekjaar 2019 via de 1e Bestuursrapportage 2019 geëffectueerd. De beheerplannen zijn door het college vastgesteld onder voorbehoud van het beschikbaar komen van budget bij de kadernota. Teneinde tot een sluitend meerjarenbeeld te komen hebben wij ook in de opgestelde beheerplannen naar dekkingsruimte moeten zoeken. Besloten is om in het budget voor straatmeubilair en voor groen een bedrag van in totaal € 75.000 in 2020 aflopend naar € 60.000 in 2023 te schrappen. Hiermee wordt uitvoering van het grootonderhoud (o.a. renovatie/vervanging) getemporiseerd.

2.5 Veiligheidsbeleid
Voor de huidige uitvoering van APV en Handhaving is € 20.000 budget jaarlijks benodigd. Gebleken is dat de kostenplaats "APV" (6214003) de afgelopen jaren (gemeten vanaf 2014-2019) structureel niet dekkend is. Budget voor materiaal, geluidsmetingen, extra inzet toezichthouders tijdens evenementen(dagen), versleep en stallingskosten, abonnementen voor portofoons en handhavingshard -en software enz. is niet toereikend. Voor uitvoering en continueren van het huidige handhavingsbeleid is een dekkend budget noodzakelijk. Binnen dezelfde kostenplaats is middels de jaarlijkse legesopbrengsten een geschatte ruimte van € 7.500 gevonden voor een gedeeltelijke dekking van het benodigde budget.

2.6 Afvalstoffen milieustraat
In 2019 wordt een nieuw contract afgesloten voor het afvoeren van de afvalstromen van de milieustraat. De verwachting is dat de kosten van het afvoeren hoger worden. Dit kunnen we dekken doordat de inkomsten van oud papier structureel hoger blijken te zijn dan begroot.

2.7 Correctie raming opbrengst verkoop woonwagenterrein
In de begroting 2013 is met ingang van 2014 een opbrengst verkoop woonwagenterrein opgenomen van € 15.000. Deze is structureel opgenomen terwijl het volgens de bijlage “kadernota 2016-2019” de bedoeling was om die opbrengst voor de jaren 2014 tot en met 2017 te realiseren. In 2015 was al duidelijk dat deze opbrengstraming niet realistisch was. Toen is de raming voor de jaren 2016 en 2017 afgevoerd, maar die voor 2018 en verder abusievelijk blijven staan. Die raming is onterecht opgenomen en moet alsnog worden afgevoerd.

2.8 Hogere verwerkingskosten restafval belastingen
Als onderdeel van het belastingplan 2019 van het Rijk is een pakket fiscale vergroeningsmaatregelen doorgevoerd. In 2019 is het tarief van de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per ton. Dit betekent dat de verwerkingskosten met ca. € 100.000 toenemen. De verhoging kan voor ca. driekwart worden opgevangen binnen de bestaande budgetten en voor een kwart door een bijstelling van de opbrengst restafval. Met deze dekking zien we af van een extra verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

2.9 Kapitaallasten diverse voertuigen
De vervanging van de vervoermiddelen tractor (2021 / € 45.000), heftruck (2021 / € 30.000) en 2 electrische hulpvoertuigen (2020 / 2 x € 20.000) vergt structreel budget voor de kapitaallasten. De berekening van de kapitaallasten per investering is opgenomen in onderdeel E. Investeringen van deze kadernota. Deze investeringen zijn niet eerder in het meerjaren investeringsplan opgenomen.

2.10 Herinrichting Ericalaan, Simon Smitweg en Willem Alexanderlaan
Uit de opeenstapeling van diverse aanleidingen (IVVP Ericalaan, vervanging riolering Ericalaan en wijziging verkeerscirculatie vanwege de door ontwikkeling Lidl verwachte groei verkeersbelasting) wordt het verkeersproject herinirichting Ericalaan en Simon Smitweg uitgevoerd. Deze herinrichting wordt betrokken bij de grondexploitatie Amaliaplein. Voor dekking van deze kosten zal te zijner tijd een raadsvoorstel worden ingediend. De geraamde positieve eindwaarde van de grondexploitatie Amaliaplein valt hierdoor lager uit dan in de GIG 2019 is berekend. Op de exploitatiebegroting heeft deze herinrichting geen invloed.

Ga naar boven