Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Extra controlekosten accountant

S

Autonoom

7.858

7.858

7.858

7.858

3.1

Dekking extra controlekosten

S

Autonoom

-7.858

-7.858

-7.858

-7.858

3.1

Uitvoering BIBOB beleid

S

Nieuw beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

3.2

Uitvoering BIBOB beleid uit formatiebudget

S

Nieuw beleid

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

3.2

Uitvoering Veiligheidbeleid (IVB)

S

Nieuw beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

3.3

Gedeeltelijke dekking Veiligheidsbeleid

S

Nieuw beleid

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

3.3

VRHM extra taken veiligheidsregio

S

Nieuw beleid

14.725

26.291

26.291

26.291

3.4

VRHM inhaalslag indexering

S

Autonoom

28.181

36.117

36.117

36.117

3.5

Aansluiting op begroting Holland Rijnland

S

Autonoom

-26.859

-26.859

-26.859

-26.859

3.6

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

26.047

45.549

45.549

45.549

3.1 Extra controlekosten accountant
De aanbesteding voor de controle voor de jaren 2019-2023 valt iets hoger uit. Dekking is gevonden binnen het budget voor overige uitgaven van de griffie.

3.2 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)
De inrichting (melddesk en BIBOB coördinator) en uitvoering (adviesaanvragen landelijk bureau BIBOB) van het BIBOB beleid (Z/19/077640) zal afhankelijk van de hoeveelheid casuïstiek, komende jaren extra capaciteit vergen. Daarvoor in uit het formatiebudget € 20.000 vrijgemaakt.

3.3 Uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid
Het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligeidsbeleid (IVB) wordt dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad met het bijbehorend actieplan. Het ambitieniveau van de gemeenteraad is bepalend voor het plan en de te verwachten kosten voor de beleidsperiode (2019-2023). Voor de uitvoering van een minimale variant is een budget van € 20.000 noodzakelijk. Dit budget kan voor € 10.000 worden gedekt vanuit het budget voor rampenbestrijding.

3.4 VRHM extra indexering 2017-2019
De bijdrage aan de Veiligheids Regio Hollands Midden wordt extra verhoogd vanwege een inhaalslag op de indexering voor een totaal bedrag van € 844.000 in 2020 en vanaf 2021 € 1,1 miljoen. Het aandeel voor Leiderdorp is € 28.181 resp. 36.117.

3.5 VRHM extra bijdrage voor bluswatervoorziening, digitale transformatie en openbaar meldsysteem
De bijdrage aan de Veiligheids Regio Hollands Midden wordt verhoogd vanwege extra kosten voor de digitale transformatie € 325.000 en bluswatervoorziening € 150.000 en met ingang van 2021 voor het verlies aan inkomsten inzake het openbaar meldsysteem voor € 358.820. Het aandeel van Leiderdorp is resp. € 10.075, € 4.650 en € 11.566.

3.6 Aansluiting op begroting Holland Rijnland
Het budget voor de deelnemersbijdrage aan Holland Rijnland is neerwaarts bijgesteld in aansluiting op de cijfers van de begroting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Ga naar boven