Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeD. Fin.overzicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D. Fin.overzicht

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

Nr

Stand van de begroting voor de Kadernota 2019-2022

S

112.839

112.839

112.839

112.839

Mutaties Kadernota 2019

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Meer excursies MEC

S

Nieuw beleid

3.000

3.000

3.000

3.000

1.1

Subsidieplafond

S

Autonoom

22.566

22.566

22.566

22.566

1.2

RDOG

S

Autonoom

226.616

234.616

242.616

242.616

1.3 / 3.6

Preventie problematische schulden

S

Nieuw beleid

50.000

50.000

50.000

50.000

1.4

Dekking door lagere kosten vergunninghouders

S

Autonoom

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.4

Inhuurbudget welzijnsopdracht

I

Nieuw beleid

110.000

110.000

110.000

0

1.5 / 3.4

Onttrekking uit Reserve sociaal domein

I

Nieuw beleid

-41.000

-41.000

-41.000

0

1.5 / 3.4

Reïntegratie btw-component

S

Autonoom

30.000

30.000

30.000

30.000

1.6

Storting in de Reserve sociaal domein vanuit de Algemene uitkering

I

Autonoom

301.663

308.249

293.921

298.457

1.7 / 4.2

Verhoging jeugdhulpbudget

I

Autonoom

1.110.000

0

0

0

1.8

Onttrekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-1.110.000

0

0

0

1.8

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

652.845

667.431

661.103

596.639

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Stroomvoorziening markt

S

Autonoom

5.000

5.000

5.000

5.000

2.1

Areaalontwikkeling groen, wegen etc.

S

Autonoom

21.333

21.333

21.333

21.333

2.2

Mutatie reiniging

S

Autonoom

-210.000

-255.000

-255.000

-255.000

2.3

Aframen onttrekking Egalisatiereserve reiniging

S

Autonoom

285.895

258.165

258.165

258.165

2.3

Indexering bijdrage GR-ODWH

S

Autonoom

10.684

10.684

10.684

10.684

2.4

Hart van Holland

I

Autonoom

91.000

21.000

0

0

2.5

Onkruidbestrijding

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

2.6

Groenonderhoud

S

Autonoom

110.000

110.000

110.000

110.000

2.7

Afkoop meerjaren onderhoud graven

S

Autonoom

100.000

100.000

100.000

100.000

2.8

Jaarlijkse vrijval onderhoud graven

S

Autonoom

-18.000

-24.000

-30.000

-36.000

2.8

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

445.912

297.182

270.182

264.182

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Indexering lonen +1,6%

S

Autonoom

176.144

176.016

176.016

176.016

3.1

Indexering materiële lasten +1,4%

S

Autonoom

222.283

217.143

212.317

210.830

3.2

Indexering kwijtscheldingslasten +2,5%

S

Autonoom

4.104

4.104

4.104

4.104

3.2

Verhoging brandstof en motorrijtuigenbelasting tractiemiddelen

S

Autonoom

19.500

19.500

19.500

19.500

3.3

Inhuurbudget welzijnsopdracht dekking uit formatie

I

Autonoom

-69.000

-69.000

-69.000

0

3.4 / 1.5

Uitbreiding formatie voor uitvoering interbestuurlijk programma

S

Autonoom

331.440

483.440

601.440

755.440

3.5

Garantiebanen

S

Autonoom

184.000

207.000

230.000

252.500

3.6

RDOG

S

Autonoom

10.248

10.248

10.248

10.248

3.7 / 1.3

Veiligheidsregio Hollands Midden

S

Autonoom

52.530

52.530

64.096

64.096

3.8

Indexering bijdrage aan GR-HR

S

Autonoom

28.191

28.191

28.191

28.191

3.9

VRIS toevoeging aan de Reserve bedrijfsvoering

I

Nieuw beleid

0

31.000

70.000

124.000

3.10 / 5.6

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

959.440

1.160.172

1.346.912

1.644.925

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Indexering baten +2,5%

S

Autonoom

-375.001

-376.285

-376.285

-390.535

4.1

Areaalontwikkelingen OZB

S

Autonoom

66.294

49.071

49.071

49.071

4.2

Algemene uitkering, maartcirculaire 2018

S

Autonoom

-722.126

-1.710.926

-2.250.939

-2.945.889

4.3 / 1.7

Dividend BNG

S

Autonoom

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

4.4

Dividend Alliander

S

Autonoom

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

4.4

Terugdraaien verrekeningen met de Behoedzaamheidsreserve

I

Autonoom

241.186

60.444

-29.579

-13.795

4.5

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-909.647

-2.097.696

-2.727.732

-3.421.148

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Indexering bijdrage GR-SP71

S

Autonoom

104.000

104.000

104.000

104.000

5.1

Ontwikkelingen SP71

S

Autonoom

133.000

251.000

125.000

23.000

5.2

Matchpoint

I

Autonoom

23.932

0

0

0

5.3

Beëindiging WIHW

I

Autonoom

-9.000

0

0

0

5.3

DZB Catering vanaf 2018

S

Autonoom

31.000

31.000

31.000

31.000

5.4

Certificaten electra en gas

I

Nieuw beleid

21.047

0

0

0

5.5

Ontwikkelingskosten VRIS

S

Nieuw beleid

28.000

-31.000

-70.000

-124.000

5.6 / 3.9

Onttrekking uit de Reserve informatiebeleid

I

Autonoom

-28.000

0

0

0

5.6 / 3.9

Aframen taakstelling formatie

S

Autonoom

68.560

68.560

68.560

68.560

5.7

Kapitaallastenontwikkeling

S

Zie bijlage

0

52.000

52.000

52.000

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

372.539

475.560

310.560

154.560

Totaal kadernota 2019-2022

1.633.928

615.488

-26.136

-648.003

De financiële kadernota laat over de jaren 2019 en 2020 een tekort zien en voor 2021 en 2022 resteert een overschot. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die voor deze reserve als beleidslijn is uitgewerkt. De omvang van de behoedzaamheidsreserve neemt met deze verrekening in de jaren tot en met 2020 af tot € 0,1 miljoen waarna het saldo in 2022 op bijna € 0,8 miljoen komt.