Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeD. Fin.overzicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D. Fin.overzicht

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

Nr

Stand van de begroting voor de Kadernota 2020-2023

I/S

66.318

35.095

66.213

-491.142

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

526.238

10.314

-305.658

4.12

Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2020

Autonoom

592.556

45.409

-239.445

-491.142

Mutaties Kadernota 2020

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Projectbudget Maatschappelijke Zorg

I

Nieuw beleid

100.000

0

0

0

1.1

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-100.000

0

0

0

1.1

Aanpak zorgfraude en fouten

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

1.2

Dekking uit formatiebudget

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

1.2

Versterken samenwerking huisartsen

I

Nieuw beleid

40.000

0

0

0

1.3

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-40.000

0

0

0

1.3

Carrousel Sterrentuin uitgesteld

I

Autonoom

152.000

0

0

0

1.4

Dekking uit algemene reserve

I

Autonoom

-152.000

0

0

0

1.4

Huurderving Sterrentuin Toverlei

S

Autonoom

16.680

16.680

16.680

16.680

1.5

Huurderving Sterrentuin Museum

S

Autonoom

15.335

15.335

15.335

15.335

1.5

Huurderving Sterrentuin Kinderkring

I

Autonoom

4.100

0

0

0

1.5

Dekking door lagere exploitatielasten i.v.m. renovatie

I

Autonoom

-36.115

-32.015

-4.515

0

1.5

Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt

I

Autonoom

0

0

-27.500

-32.015

1.5

Ophoging budget TWO jeugd 2020

I

Autonoom

1.386.340

0

0

0

1.6

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.386.340

0

0

0

1.6

Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio

I

Nieuw beleid

100.000

0

0

0

1.7

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Nieuw beleid

-100.000

0

0

0

1.7

Huurderving Bloemerd en Buitenhoflaan

S

Autonoom

68.816

68.816

68.816

68.816

1.8

Dekking uit het subsidieprogramma

S

Autonoom

-68.816

-68.816

-68.816

-68.816

1.8

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

0

0

0

0

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

IWKP 2019-2023 herschikking budgetten

S

Collegebesluit

184.567

207.563

230.099

261.005

2.1

IWKP toevoeging aan voorziening Riolering

S

Collegebesluit

-164.588

-207.563

-207.684

-207.684

2.1

IWKP vrijval voorziening Riolering

S

Collegebesluit

-19.979

0

-22.415

-53.321

2.1

Natuurmeetnet monitoring

I

Nieuw beleid

17.886

0

0

0

2.2

Dekking natuurmeetnet monitoring

I

Nieuw beleid

-17.886

0

0

0

2.2

Verkeerstellingen 2 jaarlijks

S

Autonoom

0

-43.253

0

-43.253

2.3

Actualisatie beheerplannen

S

Collegebesluit

45.157

20.457

54.666

179.539

2.4

Uitvoering APV en Handhaving

S

Autonoom

20.000

20.000

20.000

20.000

2.5

Dekking uit extra leges

S

Autonoom

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

2.5

Hogere afvoerkosten

S

Autonoom

45.000

45.000

45.000

45.000

2.6

Hogere inkomsten oud papier

S

Autonoom

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

2.6

correctie raming opbrengst verkoop woonw

S

Collegebesluit

15.000

15.000

15.000

15.000

2.7

Stijging verbrandingsbelasting

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

2.8

Hogere opbrengsten uit inzameling

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

2.8

Kapitaallasten diverse voertuigen zie spec.

S

Autonoom

0

5.300

14.075

13.977

2.9

Herinrichting Ericalaan, S. Smitweg en WAL

I

Nieuw beleid

0

0

0

0

2.10

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

72.657

10.004

96.241

177.763

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Extra controlekosten accountant

S

Autonoom

7.858

7.858

7.858

7.858

3.1

Dekking extra controlekosten

S

Autonoom

-7.858

-7.858

-7.858

-7.858

3.1

Uitvoering BIBOB beleid

S

Nieuw beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

3.2

Uitvoering BIBOB beleid uit formatiebudget

S

Nieuw beleid

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

3.2

Uitvoering Veiligheidbeleid (IVB)

S

Nieuw beleid

20.000

20.000

20.000

20.000

3.3

Gedeeltelijke dekking Veiligheidsbeleid

S

Nieuw beleid

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

3.3

VRHM extra taken veiligheidsregio

S

Nieuw beleid

14.725

26.291

26.291

26.291

3.4

VRHM inhaalslag indexering

S

Autonoom

28.181

36.117

36.117

36.117

3.5

Aansluiting op begroting Holland Rijnland

S

Autonoom

-26.859

-26.859

-26.859

-26.859

3.6

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

26.047

45.549

45.549

45.549

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Dividend Alliander

S

Autonoom

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

4.1

Dividend BNG

S

Autonoom

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

4.1

Indexering algemene uitkering 2%

S

Autonoom

-679.594

-679.594

-679.594

-679.594

4.2

Indexering bijdrage SP71

S

Autonoom

112.000

109.000

107.000

107.000

4.3

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

45.322

45.322

45.322

45.322

4.4

Indexering bijdrage VRHM

S

Autonoom

39.388

39.388

39.388

39.388

4.5

Indexering bijdrage ODWH

S

Autonoom

12.961

12.961

12.961

12.961

4.6

Indexering lonen 4,0%

S

Autonoom

470.598

476.238

486.058

486.969

4.7

Indexering materiële baten en lasten 1,5%

S

Autonoom

316.930

310.449

307.005

315.080

4.7

Indexering belastingen ect. 1,4%

S

Autonoom

-190.464

-190.666

-199.544

-199.544

4.7

Indexering bijdrage HR

S

Autonoom

13.190

13.190

13.190

13.190

4.8

KN2020 Areaalontwikkeling OZB

S

Autonoom

67.520

35.862

35.862

35.862

4.9

Geldleningen

S

Autonoom

-64.945

-64.946

-64.946

-64.946

4.10

Incidenteel voor overgang naar de BSGR

I

Collegebesluit

197.500

0

0

0

4.11

Structurele kosten BSGR

S

Collegebesluit

300.000

300.000

300.000

300.000

4.11

Dekking BSGR uit besparingen

S

Collegebesluit

-207.324

-254.824

-318.324

-364.574

4.11

Dekking BSGR uit de algemene reserve

I

Collegebesluit

-290.176

-45.176

0

0

4.11

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

41.906

6.204

-16.622

-53.886

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Certificaten electra en gas

S

Collegebesluit

21.047

21.047

21.047

21.047

5.1

VRIS kosten

S

Autonoom

192.232

184.204

184.204

184.204

5.2

Taakstelling formatie (VRIS)

S

Autonoom

-184.204

-184.204

-184.204

-184.204

5.2

Transitiekosten VRIS incidenteel

I

Autonoom

-8.028

0

0

0

5.2

Ophoging kosten Archief

S

Autonoom

6.000

11.000

11.000

11.000

5.3

Dekking uit de reserve Informatiebeleid

S

Autonoom

-6.000

-11.000

-11.000

-11.000

5.3

Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien

21.047

21.047

21.047

21.047

Totaal kadernota 2020-2023

754.213

128.213

-93.230

-300.669

Dekking vanuit de Behoedzaamheidsreserve

I

-754.213

-128.213

93.230

300.669

Totaal

0

0

0

0

De financiële kadernota laat over de jaren 2020 en 2021 een tekort zien en voor 2022 en 2023 resteert een overschot. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die voor deze reserve als beleidslijn is uitgewerkt. De omvang van de behoedzaamheidsreserve neemt met deze verrekening in de jaren 2020-2023 af met € 489.000. Indien uw raad het voorstel overneemt om van het tussentijdse resultaat 2019 (zie 1e Bestuursrapportage 2019) € 300.000 toe te voegen aan de behoedzaamheidsreserve bedraagt het eindsaldo van deze reserve eind 2023 € 541.000.