Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeD. Fin.overzicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D. Fin.overzicht

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom / bestaand/ nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Nr

Stand van de begroting voor de Kadernota 2021-2024

I/S

0

0

0

-1.006.392

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

-187.178

-515.102

-695.899

8.945

Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020

S

31.000

31.000

31.000

62.456

Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2021

Autonoom

-156.178

-484.102

-664.899

-934.991

Mutaties Kadernota 2021

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Indexering RDOG

S

Autonoom

49.115

49.115

49.115

49.115

101

RDOG HM 2021

S

Autonoom

168.662

168.662

168.662

168.662

102

Re-integratie Werk en Inkomen

S

Autonoom

263.500

263.500

263.500

263.500

103

Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid

S

Autonoom

31.000

31.000

31.000

31.000

104

Dekking uit de Reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-31.000

-31.000

-31.000

0

104

TWO HR extra jeugdmiddelen

S

Autonoom

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

105

Dekking uit de Reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.000.000

-600.000

-300.000

0

105

Tijdelijke huisvesting onderwijs

I

Nieuw

444.000

0

166.000

200.000

106

Investeringen onderwijshuisvesting

S

Nieuw

0

134.000

134.000

205.000

107

Indexering Incluzio

S

Autonoom

35.000

35.000

35.000

35.000

108

Beëindigen subsidierelatie stichting Lumen

S

Autonoom

-11.679

-11.679

-11.679

-11.679

109

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

948.598

1.038.598

1.304.598

1.740.598

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Natuurmeetnet monitoring

S

Autonoom

17.886

17.886

17.886

17.886

201

Dekking uit budget aanplanten stinzen

I

Autonoom

-17.886

0

0

0

201

IBOR

S

Autonoom

0

0

0

133.645

202

Storting in de voorziening Straatmeubulair

S

Autonoom

0

0

0

10.000

202

Storting in de voorziening Groen

S

Autonoom

0

0

0

50.000

202

Baanderij doorontw.uitv. Gebeidsvisie (pm post)

I

Autonoom

0

0

0

0

203

Beheerkosten VRI 2019

S

Autonoom

8.251

8.251

8.251

8.251

204

Beheer en onderhoud LRN Engelendaal/Oude Spoorbaan

S

Autonoom

0

0

53.500

107.000

205

Maaien gazons_bermen_slootwerk

S

Autonoom

156.312

156.312

156.312

156.312

206

Verlaging inkomsten oud papier en textiel

S

Autonoom

124.369

124.369

124.369

124.369

207

Indexering ODMH

S

Autonoom

16.401

16.401

16.401

16.401

208

Beheer GHCentrum Bospoort

S

Autonoom

0

48.000

48.000

48.000

209

Duurzaamheid

S

Autonoom

184.000

205.500

213.000

200.500

210

Dekking uit reserve Duurzaamheid

I

Autonoom

-184.000

-53.847

0

0

210

Diverse investeringen programma 2

S

Nieuw

5.529

63.769

63.442

63.114

211

Stopzetten PMD inzameling

S

Autonoom

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

212

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

245.862

521.641

636.161

870.478

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Indexering VRHM

S

Autonoom

30.506

30.506

30.506

30.506

301

Investeringen vervanging vervoermiddelen

S

Nieuw

0

0

0

0

302

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

30.506

30.506

30.506

30.506

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Indexering BSGR

S

Autonoom

12.866

12.866

12.866

12.866

401

Areaalontwikkeling

S

Autonoom

7.676

7.676

-887

590

402

Rente geldleningen

S

Autonoom

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

403

Dividend Alliander

S

Autonoom

-9.000

-9.000

-53.000

-53.000

404

Dividend BNG

S

Autonoom

14.000

14.000

14.000

14.000

405

Indexering AU 1,44%

S

Autonoom

-518.000

-518.000

-518.000

-518.000

406

Indexering Lonen 2,0%

S

Autonoom

234.000

234.000

234.000

234.000

406

Indexering materieel 2,0%

S

Autonoom

420.000

420.000

420.000

420.000

406

Indexering belastingen 1,9%

S

Autonoom

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

406

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-268.458

-268.458

-321.021

-319.544

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Indexering Servicepunt71

S

Autonoom

122.046

122.046

122.046

122.046

501

Project Suite voor Sociaal Domein

S

Autonoom

83.835

83.835

83.835

83.835

502

Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien

205.881

205.881

205.881

205.881

Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo

1.006.211

1.044.066

1.191.226

1.592.928

De financiële kadernota laat over alle jaren een nadeel zien waarbij de verhoging van het budget voor jeugdhulp reeds met een aflopend bedrag van € 1.000.000 in 2021 tot € 0,00 in 2024 is gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In het overzicht zijn overigens wel de incidentele kosten voor de uitvoering van het IHP Onderwijs verwerkt.