Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeE. Investeringen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

E. Investeringen

In de begroting 2019 wordt het volledige investeringsplan (IP2019) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2018 en de kadernota 2019-2022. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment nu precies worden verwacht. Dus als de investeringen voor ondergrondse containers in afwachting van de uitkomsten van de pilot een jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook een jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn alleen de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2018 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom / Nieuw beleid

2019

2020

2021

2022

Nieuwe investeringen Kadernota 2019-2022

Gescheiden afvoer rioolvervanging

I

Nieuw beleid

1.439.464

289.840

289.840

2.613.333

Kunstgrasvelden en verlichting Velocitas

I

Autonoom

406.560

Duikers en beschoeiingen

I

Autonoom

207.520

Duikers Oranjewijk en doeskwartier

I

Autonoom

100.000

Duiker onder Oude Spoorbaan

I

Autonoom

60.000

Brug over Oude Spoorbaan

I

Autonoom

900.000

Vuilniswagens etc.

I

Autonoom

1.250.000

Mutaties kapitaallasten Kadernota 2019

Gescheiden afvoer rioolvervanging

S

34.787

41.792

Dekking uit voorziening riolering derden

S

-34.787

-41.792

Kunstgrasvelden en verlichting Velocitas

S

37.000

37.000

37.000

Duikers en beschoeiingen

S

15.000

15.000

15.000

Duikers Oranjewijk en doeskwartier

S

Duiker onder Oude Spoorbaan

S

Brug over Oude Spoorbaan

S

Vuilniswagens etc.

S

Totaal toename kapitaallasten

S

52.000

52.000

52.000

Gescheiden afvoer rioolvervanging
In het IWKP (integraal waterketenplan, vaststelling Q4 2018), adviseren wij het bestuur een klimaat adaptieve ondergrondse inrichting te laten vaststellen. Bij toekomstige rioolvervanging wordt het gemengde afvoersysteem vervangen door gescheiden afvoersysteem (waar doelmatig). Bij een gemiddelde vervanging van het riool van 2,7 km per jaar is een investering bedrag van 2,6 miljoen per jaar nodig. De dekking wordt gerealiseerd vanuit de extra verhoging van de rioolheffing van 3,0% per jaar volgens het huidige rioleringsplan.

Vervanging en upgrade kunstgrasvelden
De vervanging van de kunstgrasvelden sportaccommodatie Velocitas was in 2018 voorzien. Uit een veldkeuring door B.A.S. blijkt dat de schokdempende laag ontbreekt. Daarnaast brengen huidige eisen aan de korfbalvelden (andere afmetingen) en wensen van Velocitas (ook trainen op kunstgras) meerkosten met zich mee. In het krediet is de reguliere vervanging van de veldverlichting inbegrepen

Duikers en beschoeiingen
Het vervangen van duikers en beschoeiingen in Leiderdorp (n.a.v. de beheerplannen worden de locaties bepaald).

Vernieuwen duikers Oranjewijk en Doeskwartier
Uit de visuele inspectie blijkt dat er 1 duiker vervangen dient te worden vanuit het technische staat. De andere duikers in het gebied (Oranjewijk en Doeskwartier) voldoen niet meer aan de huidige norm (de grote van de duikers). Door het veranderende klimaat moeten de duikers meer water in een kortere periode kunnen verplaatsen zodat de veiligheid van omwonende gewaarborgd blijft. Om dit te kunnen garanderen dienen de duikers vergroot te worden. Het vergroten van de duikers zorgt er ook voor dat de ecologische kwaliteit van de wijken sterk verbeterd (voor zowel op en in het water). Naast de duikers worden ook de oevers zo veel mogelijk omgevormd naar nvo’s (natuur vriendelijke oevers). Op enkele locaties dient de beschoeiing ook vervangen te worden omdat er geen ruimte is voor een nvo. Omdat de straat en de riolering aangepast worden is het verstandig om werk met werk te maken en dus het krediet in 2020 beschikbaar te stellen. In het verleden zijn er al twee kredieten aangevraagd t.b.v. het verbeteren van het watersysteem in deze wijken. De eerder aangevraagde kredieten zijn echter niet voldoende om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit komt omdat het projectgebied na onderzoek is vergroot.

Vernieuwen duiker onder de Oude Spoorbaan
Met een visuele inspectie van de duikers is gebleken dat er een duiker (met inlaatnummer 3211) niet meer voldoet aan de gewenste eisen die van belang zijn voor een goede doorstroming. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor een extra risico bij piekbuien en op de ecologie in het gebied. Naast dat de duiker niet groot genoeg is ligt deze duiker ook niet op de goede hoogte. Bij metingen bleek de duiker zoals ook verwacht uit de visuele inspectie niet meer te voldoen, om schades te voorkomen zijn er noodmaatregelen genomen. Daarnaast staat hoogheemraadschap ‘stand by’ om bij piekbuien het overtollig water weg te pompen. De vervanging van de duiker was volgens planning voorzien in 2023. Om werk met werk te maken moet de duiker met het project Leidse Ring Noord meegenomen worden. De kosten die nodig zijn voor het aanbrengen van een nieuwe duiker zijn € 60.000,-. De kosten zijn in beeld gebracht door een daartoe deskundig extern adviesbureau.

Vervangen brug over de Oude Spoorbaan
De brug over de Oude Spoorbaan is in technisch op zicht aan vervanging toe. De vervanging was volgens planning voorzien in 2023. Omdat Leiden in samenwerking met Leiderdorp de Leidse Ring Noord aanlegt kunnen we de oude brug eventueel tegelijkertijd vervangen. Vooruitlopend op de afspraken (en besluitvorming) met Leiden over de aanleg van de Leidse Ring Noord willen we het oorspronkelijke investeringsbedrag van de vervanging van de brug naar voren halen. Momenteel wordt onderzocht of en hoe de vervanging van de brug eventueel kan worden opgenomen in de aanleg van de Leidse Ring Noord.

Vuilniswagens etc.
Dit betreffen de vervangingsinvesteringen van de vuilniswagens (3x), bestelauto, het KGA depot en diverse materialen voor gladheidbestrijding.