Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeE. Investeringen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

E. Investeringen

In de begroting 2021 wordt het volledige investeringsplan (IP2021) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2020 en de kadernota 2021-2024. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2020 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

Kapitaallasten

Investeringen

oplevering

Levensduur

investering

2021

2022

2023

2024

Vervangen gravel verharding op de begraafplaats door asfalt met kolken en banden

2020

50

60.000

1.500

1.494

1.489

1.482

Upgrade automatisering begraafplaats (geluidsinstallatie, pc)

2021

5

25.000

0

5.125

5.100

5.075

Verbeteren urnen- en strooifaciliteiten op de begraafplaats

2021

25

20.000

0

900

896

892

Verbouwen en upgrade aula op de begraafplaats

2021

25

70.000

0

3.150

3.136

3.122

Vervangen loods (opslagruimte op de begraafplaats) door nieuw gebouwtje

2020

50

50.000

1.250

1.245

1.240

1.235

Vervanging Gladheidmeldsysteem

2021

8

18.000

2.779

2.385

2.368

2.351

Vervanging VS-375-K Renault (voertuig BOA 7210829)

2024

9

30.000

0

0

0

0

Vervanging VS-376-K Renault (7210792)

2024

9

28.000

0

0

0

0

Vervanging VS-377-K Renault (7210791)

2024

9

28.000

0

0

0

0

Vervanging VT-401-K Fuso (7210746)

2024

9

82.000

0

0

0

0

Vervanging VT-891-K Fuso (7210747)

2024

9

82.000

0

0

0

0

Vervanging VT-833-L Fuso (7210748)

2024

9

45.000

0

0

0

0

Vervanging VS-512-Z Fuso (7210752)

2024

9

65.000

0

0

0

0

Vervanging VS-261-Z Fuso (7210751)

2024

9

65.000

0

0

0

0

Vernieuwbouw gymzaal Klerkenhof 2022

2021

40

580.000

0

18.850

18.741

18.633

Vernieuwbouw Schakel 2026

2026

40

2.200.000

0

0

0

0

Vernieuwbouw & uitbreiding Elckerlyc 2024

2024

40

3.160.000

0

0

0

0

Vernieuwbouw Bolwerk 2022

2021

40

1.790.000

0

58.175

57.839

57.504

Vernieuwbouw Hobbit 2022

2021

40

1.750.000

0

56.975

57.420

56.063

Vernieuwbouw Willem de Zwijger 2023

2023

40

2.240.000

0

0

0

72.800

Investeringskrediet Mobiliteit

2021

50

2.256.474

0

62.053

61.715

61.376

Herinrichting VdMarckstraat 7230596

2021

15

-80.000

0

-5.933

-5.893

-5.853

IVVP Acacialaan 7260600

2021

25

-140.000

0

-6.650

-6.608

-6.566

Totaal

14.424.474

5.529

197.769

197.442

268.114

De aanvragen ten behoeve van de begraafplaats zijn investeringsvoornemens die volgen uit het geactualiseerde Beheerplan Begraafplaats Leiderdorp 2020-2029 (onderdeel van de IBOR-beheerplannen 2020-2029). De investeringsvoornemens die volgen uit alle overige geactualiseerde beheerplannen voor de openbare ruimte (IBOR) worden meegenomen in het investeringsplan bij de begroting 2021. De kapitaallasten van die investeringen maken deel uit van de geschetste ontwikkeling van de kosten beheer openbare ruimte in programma 2 (punt 202).

Het gladheidmeldsysteem dient vervangen te worden. De soft- en hardware zijn verouderd, waardoor we het systeem na 2021 niet langer in bedrijf kunnen houden.

De aanvragen voor de aanschaf van acht voertuigen hebben betrekking op de reguliere vervanging van de voertuigen. Voertuigen met dieselmotoren worden vervangen door voertuigen met elektrische motoren.

De aanvragen met betrekking tot onderwijshuisvesting volgen uit het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2021. In november 2016 is de Kadernota Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2021 vastgesteld. Van daaruit zijn vanaf eind 2018 samen met de schoolbesturen een uitvoeringsplan en investeringsagenda voor nieuwbouw en vernieuwbouw (renovatie/nieuwbouw voor 40 jaar) voor de komende 15 jaar opgesteld. Dit concept integraal huisvestingsplan is, omdat er in de kadernota 2020 geen dekking voor gevonden kon worden, in 2019 nog niet in het college geagendeerd en dus evenmin ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In het overzicht is de Leo Kannerschool (Touwbaan) niet opgenomen, daar er nog onvoldoende inzichtelijk is welke maatregelen nodig zijn om de school de komende jaren in stand te houden. Voor de tijdelijke huisvesting die nodig is tijdens vernieuwbouw is 5 jaar vooruit gekeken, vandaar dat de tijdelijke huisvesting voor de Schakel in 2026 niet is meegenomen. De kosten voor tijdelijke huisvesting worden niet afgeschreven, maar worden genomen in het jaar dat van de tijdelijke huisvesting gebruik wordt gemaakt.

De investeringsaanvraag voor Mobiliteit volgt uit het Mobiliteitsbeleid dat in januari 2020 is vastgesteld, om zo de maatregelen te kunnen realiseren. De uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in de verschillende nota's welke het verkeersbeleid opvolgen. Het krediet voor mobiliteitsvisie wordt voor een deel gedekt uit oude IVVP investeringen. Het krediet wordt gebruikt voor het aanpassen van wegen, voetpaden en fietspaden om deze veiliger, duurzamer en/of directer te maken of om overlast op de omgeving (bv door auto's) te verminderen.