Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeF. Duurzaamheid

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

F. Duurzaamheid

In dit onderdeel is een overzicht opgenomen van de activiteiten uit het werkplan van de duurzaamheidsagenda. Dit overzicht is de specificatie van het opgevoerde budget in programma 2 voor duurzaamheid.

ACTIVITEITEN DUURZAAMHEIDSAGENDA

Kosten

ENERGIE

2021

2022

2023

2024

Energiescans Particulieren (advies)

€ 22.500,00

€ 22.500,00

€ 22.500,00

Energiescans Scholen (advies)

€ -

-

-

Energiescans Sport/maatschappelijk (advies)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Energiescans VVE (advies)

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Energiescans Overige

-

-

-

€ -

Energiescans gemeentelijkvastgoed (advies)

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Energiescans Ondernemers (advies)

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Advies op maat Scholen, Sport en VVE

€ 1.500,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Wijk aanpak verduurzamen woningen

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Duurzaamheidslening*****

€ -

€ -

€ -

€ -

Meten en monitoren

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Verduurzamen operbare verlichting*

De openbare wegen slim verlichten*

Gemeentelijke regelgeving en beleid

Nieuwbouwprojecten gasloos*

Pilotproject gasloos wijk (onderzoek)

Maken van warmte en energievisie(s)

Uitvoeren regionale energie akkoord

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

Opzetten van lokale energie-initiatieven, zoals collectieven als coöperaties of het verhuren/leasen (incl. gemeentelijk daken)/ ondersteuning

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Onderzoek oprolbare zonnepanelen op sportvelden

€ 7.500,00

Onderzoek energie opslag / experiment

€ 7.500,00

We verkennen de mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen zijn bijvoorbeeld op geluidswal Leyhof zonnepanelen of op tunnelbak/geluidsscherm A4*

Opstellen warmte-koudeatlas*

Vervolg wind/Zon onderzoek in kader van RES

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Uitvoering RES

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Energieopwekking uit fitnessapparaten

Onderzoek energieopweking via (afval)water*

Aansluiten woningen Restwarmte WBR*

Voorlichting/Campagne Goed

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

DuurzaamBouwloket

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Inzetten Wijkambasseurs

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Stimulering lokale initiatieven

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

MOBILITEIT

Fietspaden te verbreden, de veiligheid te vergroten en de bewegwijzering in orde te maken*

We verbeteren de doorgaande fietsverbindingen van en naar omliggende gemeenten*

Campagne “Flink Fietsen” **

Fietsparkeerplaatsen bij winkelgebieden, scholen, sportverenigingen*

Onderzoekingenomen fietsen opknappen en beschikbaar stellen*

Elektrisch oplaadpunt voor fietsen bij HSL/A4 centrum*

Bevorden fietsgebruik door ouders en leden van sportclubs en scholen*

Uitbreiden fietsenstalling gemeentehuis*

Aanschaffen van nieuwe dienstfietsen gemeente*

Onderzoek waterstof

Onderzoeken verduurzaming collectief openbaar vervoer*

Realiseren van parkeerplaatsen ten behoeve van autodelen*

Oplaadpalen in Leiderdorp*

Oplaadpunten fietsen haltes R-net*

Wij verduurzamen ons gemeentelijk wagenpark zoveel mogelijk*

Pick-up points*

Watertaxi A4-/HSL-informatiecentrum*

We zetten een campagne op om de mobiliteit te verduurzamen*

AFVAL

We gaan afvalbeleid opstellen*

Afval meten en monitoren ***

Openingstijden Milieustraat (zaterdag) verruimen*

Onderzoek hergebruik ingezamelde producten Milieustraat*

We continueren De Beestenbende

Scholen voorzien van een compostbak

€ 2.000,00

Stimuleren betere afvalscheiden organisaties/bedrijven en in eigen organisatie **

Zwerfafval opruimen met inwoners, scholen en ondernemers ****

Voorlichting over het verminderen van afval en afval scheiden.**

KLIMAAT

Operatie Steenbreek voort te zetten *

Buurttuinen stimuleren*

Overbodige voetpaden omzetten in groen*

Aanleg van groene daken stimuleren*

Pleinen voorzien van bomen*

Actie regenton

€ 5.000,00

€ 5.000,00

De toiletten in de schoolgebouwen worden voorzien van een hemelwateraansluiting/ nieuwbouw *

Hydraulische doorrekening van ons integrale watersysteem*

Af koppelen hemelwater van het rioolstelsel*

Regionale samenwerking in de (afval)waterketen voortzetten*

Aanleg gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS) afronden en de GEHS verder ontwikkelen dmv ecologisch beheer.*

Natuurmeetnet van Leiderdorp opzetten en in stand houden. *

Stimuleren van de aanleg van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen.*

Samen met het MEC, IVN, KNNV en andere groene organisaties de bewustwording van onze inwoners, instellingen en ondernemers vergroten door het organiseren van excursisies, tentoonstellingen, de Dag van het Park etc.

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Bijenlint Heelblaadjespad laten aansluiten op regionaal netwerk.*

Bijen- en vlinderidylle realiseren op voormalig Vliko-terrein.*

Monitoring natuurontwikkeling natte natuur en waterkwaliteit in Boterhuispolder in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.*

Totaal

€ 184.000,00

€ 205.500,00

€ 213.000,00

€ 200.500,00

* Kosten niet ten laste van begroting Duurzaamheid maar van begroting project

** Valt binnen algemene communicatiebudget

*** Vvalt binnen algemene monitoringsysteem

**** Valt binnen budget Stimulering lokale initiatieven

***** Is een revolving fund. Kost de gemeente feitelijk geen geld