Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeA. Woord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A. Woord vooraf

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de Financiële Kadernota 2023-2026 aan.

In deze kadernota starten we wederom met de paragraaf "Perspectief 2023-2032" vergelijkbaar met de opzet van vorig jaar. In dit perspectief komen de onzekerheden o.a. naar aanleiding van het regeerakkoord uitgebreid aan bod. Ook enkele keuzes die het college heeft gemaakt om die onzekerheden te adresseren en om daarmee te komen tot een sluitende meerjarenraming, worden hier toegelicht.

De voorliggende Financiële Kadernota 2023-2026 sluit vooralsnog met positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 die (voorlopig) worden toegevoegd aan de behoedzaamheidsreserve. Het jaar 2026 laat echter een fors tekort zien, welk bedrag we (voorlopig) onttrekken aan de behoedzaamheidsreserve. In deze uitkomsten zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord 2022-2026 nog niet verwerkt.

In het vervolgproces worden naast de Financiële Kadernota 2023-2026 ook de meicirculaire 2022 Gemeentefonds en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 2022-2026 betrokken. Het geheel aan input zal bij de samenstelling van de programmabegroting worden samengebracht waarbij we streven naar een sluitende begroting 2023 die structureel en reëel in evenwicht is.

De financiële kadernota vormt de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2023. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2023-2026 vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, 17 mei 2022.