Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeA. Woord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A. Woord vooraf

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de Financiële Kadernota 2022-2025 aan.

In deze kadernota starten we wederom met de paragraaf "Perspectief 2022-2031" maar deze is dit keer wat beperkter van opzet. Nadat de vorige kadernota een vrij uitgebreid palet aan bezuinigingen heeft opgeleverd om daarmee te komen tot een sluitende meerjarenraming, zie je dat onderliggende kadernota vooral gekenmerkt wordt door onzekerheden. Deze onzekerheden maken gemeentelijke besluitvorming lastig.

Nieuw in de kadernota is de paragraaf 'Ontwikkeling lokale lasten' die mede gelet op de afschaffing van de precariobelasting nu is opgenomen. In deze paragraaf gaan we niet alleen in op de verlegging van de precariobelasting naar andere heffingen maar kijken we ook naar de verlaging van de tarieven van de netwerkbedrijven, de kostendekkenheid van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en de inzet van de reserve reiniging.

De voorliggende Financiële Kadernota 2022-2025 bevat vooralsnog een verrekening met de behoedzaamheidsreserve om de uitkomsten in de jaren 2022-2025 sluitend te maken. De geraamde omvang van die reserve bedraagt per 1-1-2022 bijna € 1,4 miljoen. Dat bedrag is toereikend om het voorziene tekort van € 0,1 miljoen voor de planperiode 2022-2025 te dekken.

Voor het vervolg proces wil het college graag afspraken maken met de raad hoe gezamenlijk te komen tot een meerjarig sluitende begroting nadat de benodigde informatie hiervoor beschikbaar is gekomen. Belangrijke input hiervoor vormt de circulaire gemeentefonds waarin het nieuwe rijksbeleid is verwerkt.

De financiële kadernota vormt de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2022. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2022-2025 inclusief procesafspraken vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, 1 juni 2021.