Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeB. Leeswijzer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

B. Leeswijzer

In hoofdstuk C is als eerste het perspectief 2022-2031 geschetst. Nieuw in de kadernota is de paragraaf 'Ontwikkeling lokale lasten' die mede gelet op de afschaffing van de precariobelasting nu is opgenomen. Daarna volgen de algemene uitgangspunten. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere programma’s en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. De financiële effecten van deze 'programma overstijgende' uitgangspunten zijn t.b.v. het overzicht opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen. De uitsplitsing zal uiteraard in de begroting 2022 wel plaatsvinden.

Vervolgens komen de programma’s naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzicht waarbij is aangegeven of het in totaal om een voordelige (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items staat het 1e cijfer voor het programmanummer met een volgnummer per mutatie. Indien een mutatie ook een effect in andere programma's resp. andere onderdelen heeft, dan is dat nummer ook in de tabel gegeven. Aansluitend op de programma's is het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen en het onderdeel Overhead toegevoegd.

Hoofdstuk D geeft het totaaloverzicht van alle programma’s en onderdelen tezamen weer.

In hoofdstuk E zijn de nieuwe investeringvoornemens gegeven met de bijbehorende kapitaallasten. De investeringskredieten worden nu niet beschikbaar gesteld. Dat is onderdeel van begroting 2022 .