Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaPerspectief 2022-2031

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Perspectief 2022-2031

Ook dit jaar start de financiële kadernota met de paragraaf "Perspectief 2022-2031" waarin we de financiële positie van de gemeente Leiderdorp op de lange termijn schetsen aan de hand van een aantal relevante ontwikkelingen. Echter, dit jaar zijn het vooral onzekerheden die we schetsen. We laten in deze paragraaf dus niet zozeer kwanitatieve bedragen zien, maar geven kwalitatief de onderwerpen weer die spelen de komende jaren en die een financieel effect zullen hebben op de begroting van Leiderdorp.

Landelijke verkiezingen 2021

Op dit moment is het wachten op een nieuwe regering na de landelijke verkiezingen van 17 maart 2021. Pas als deze regering is gevormd zullen er knopen worden doorgehakt over meerdere thema's die de gemeente raken. Enkele van deze onderwerpen worden hieronder genoemd.

Jeugdzorg

Eind 2020 zijn de uitkomsten van een landelijk AEF-onderzoek gepubliceerd, waaruit een landelijk tekort op jeugdzorg is geconstateerd van € 1,5 mld. Hierna zijn onderhandelingen tussen VNG en rijk op niets uitgelopen, waarna om een arbitrage-uitspraak is gevraagd. Deze arbitrage is voorzien vòòr 1 mei 2021. Inmiddels heeft de arbitragecommissie op 28 mei jl uitspraak gedaan die het standpunt van de gemeenten bevestigd. Het is nu afwachten of het rijk deze uitspraak omzet in een compensatie voor de werkelijke kosten.

WMO

In 2019 is door het kabinet het "abonnementstarief" ingevoerd op het domein van maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor zijn eigen bijdragen fors verlaagd. Gemeenten zijn gecompenseerd voor het wegvallen van deze inkomsten. Echter, als gevolg van het abonnementstarief is een forse vraagtoename zichtbaar. Hiervoor zijn gemeenten niet gecompenseerd. Via de VNG wordt dit onderwerp besproken met het rijk

Omgevingswet

Enkele jaren geleden is besloten tot het invoeren van één omgevingswet ter vervanging van meerdere kleinere wetten. De implementatie van deze wijziging is in volle gang. De financiele gevolgen zijn nog onzeker.

Klimaatakkoord

Op het gebied van klimaat en warmte heeft het rijk grote ambities. Deze ambities raken ook de gemeente Leiderdorp, denk bijvoorbeeld aan het doortrekken van de warmteleiding vanuit Rotterdam via Rijswijk naar de Leidse regio, waarin ook Leiderdorp haar inbreng heeft. Vooralsnog is geen uitsluitsel over aanvullende structurele middelen om de gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van het klimaatakkoord te kunnen geven.

Ondanks de genoemde onzekerheden geeft de kadernota wel een zo compleet mogelijk beeld weer van de financiële positie van de gemeente. Hiermee is ook meteen de uitdaging zichtbaar om een sluitende begroting op te leveren. Zoals hierboven geschetst is het mogelijk dat het rijk hierbij een helpende hand biedt, maar inmiddels zijn we ook zelf bezig om maatregelen in kaart te brengen om met name de kostentoename binnen het Sociaal Domein te verminderen danwel te stoppen. Deze maatregelen zullen nog niet worden betrokken bij het opstellen van de kadernota, maar kunnen indien gewenst wel worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2022-2025, als er hopelijk ook meer zicht is op het rijksbeleid van de komende jaren.

Corona

De coronacrisis levert een onzekere situatie op. Op dit moment, tijdens de crisis, is er sprake van meerdere soorten financiële ondersteuning. Echter, deze ondersteuning zal een keer worden afgebouwd en de coronacrisis kan dan op meerdere domeinen een negatief effect laten zien. Denk aan een mogelijke toename van bijstandsgerechtigden of een groter beroep op jeugdzorg. Dit zijn voorbeelden van risico's die we wel voorzien, maar die we op dit moment niet financieel vertalen in de kadernota.

Daarnaast zijn de structurele effecten voor de rijksuitgaven cq de omvang van het gemeentefonds allerminst duidelijk. Voor de langere termijn moeten we wellicht rekening houden met dalende accressen. De extra bestedingen ter bestrijding van de gevolgen van deze crisis in 2020 zijn in ieder geval buiten de Accres Relevante Uitgaven (ARU) geplaatst.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is al jaren onderwerp van discussie. De wens om die ontwikkeling te koppelen aan de omvang van de rijksuitgaven enerzijds staat haaks op de wens om meer 'rust' te creëren op deze voor de gemeenten zo bepalende inkomstenstroom. De fluctuaties vooraf en achteraf in de hoogte van de uitkering zorgen voor een wisselend beeld van de financiele positie met alle gevolgen van dien. De oproep van veel gemeenten aan de rijksoverheid om in het kader van de aanpassing van de verdeelsystematiek dit fenomeen te adresseren heeft niet tot resultaat geleid. De onzekerheid op dit punt blijft.

De aanpassing van de verdeelsystematiek zelf is wederom met een jaar uitgesteld, nu tot 2023. De huidige stand van zaken is dat begin februari 2021 de voorlopige uitkomsten van het nieuwe verdeelstelsel bekend zijn gemaakt. Landelijk was er sprake van voor- en nadeelgemeenten. Voor Leiderdorp is de uitkomst nadelig (min € 250.000), echter dit nadeel maakt wel al onderdeel uit van onze huidige meerjarenbegroting. Met andere woorden, dit nadeel was voorzien. De Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) brengt half april advies uit. Na ontvangen advies van de ROB zal de VNG de consultatie van de herijking Gemeentefonds starten bij de gemeenten. Dit traject zal nog wel even in beslag nemen.

Ga naar boven