Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene Dekkingsmiddelen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene Dekkingsmiddelen

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

S

Autonoom

43.000

43.000

43.000

43.000

401

Rente Geldleningen

S

Autonoom

-42.000

-65.000

-88.000

-88.000

402

AU december circulaire 2020

S

Autonoom

-153.475

5.629

5.629

-434.687

403

Indexering AU, lonen, materieel en belastingen

S

Autonoom

15.093

15.093

15.093

15.093

404

Indexering BSGR

S

Autonoom

4.236

4.236

4.236

4.236

405

BSGR aanvullende bijdragen

S

Autonoom

74.413

74.413

74.413

74.413

406

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-58.733

77.371

54.371

-385.945

401. Dividend BNG
Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) loopt terug. In 2021 valt het dividend € 43.678 lager uit dan geraamd. Met ingang van 2021 ramen we de dividendopbrengst op het niveau van de laatste dividenduitkering gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Dat betekent dat de meerjarenraming neerwaarts wordt bijgesteld.

402. Rente Geldleningen
In 2021 is een lening aangetrokken van 10 miljoen tegen een rentepercentage van 0,06%. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een rentetarief van 0,50%. De lagere rente op deze lening levert een structureel voordeel op van 0,44%. Voorts is gelet op de kapitaalmarktontwikkeling de renteverwachting in positieve zin bijgesteld, hetgeen voor de jaren vanaf 2023 een extra meevaller oplevert.

403. AU december circulaire 2020
In de december-circulaire 2020 gemeentefonds zijn ook mutaties voor 2021 en verder opgenomen. De ontwikkelingen vanaf 2022 worden betrokken bij de financiele kadernota 2022-2025. Gelijktijdig laten we de stelpost van 2022 in verband met de herverdeling gemeentefonds vervallen aangezien de ingangsdatum van die herverdeling inmiddels is doorgeschoven naar 2023. Per saldo geeft dit in 2022 en in 2025 een voordeel.

404. Indexering AU, lonen, materieel en belastingen
De indexering van de algemene uitkering, de loonkosten, de materiele kosten en de belastingen zijn globaal berekend op basis van de voorgestelde percentages in deze kadernota. Het saldo is 'geparkeerd' op de algemene baten en lasten en wordt bij het opstellen van de begroting 2022-2025 uitgesplitst.

405. Indexering BSGR
De indexering van de bijdrage aan de BSGR is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen.

406. BSGR aanvullende bijdragen
Aanvullende afdracht aan de BSGR als gevolg van extra woningen en bedrijven alsmede een stijging van de (proces) kosten van de No Cure No Pay (NCNP) bedrijven.

Ga naar boven