Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaAlgemene uitgangspunten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemene uitgangspunten

Beginstand 2022-2025
Zoals gebruikelijk starten we de kadernota met de stand van de lopende begroting. Deze stand is opgebouwd vanaf de primitieve begroting 2021-2024 t/m de voorliggende begrotingswijziging bij de 1ste bestuursrapportage 2021. Voor de inhoudelijke besluiten verwijzen wij u naar de betreffende raadsbesluiten resp. raadsvoorstellen. Voor een goed beeld van de uitkomsten van de concept-kadernota 2022-2025 zijn de voorgenomen verrekeningen 2022 t/m 2024 met de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds teruggedraaid en is de jaarschijf voor het jaar 2025 toegevoegd. De beginstand laat het volgende beeld zien.

Onderwerp

I/S

2022

2023

2024

2025

Stand van de begroting voor de Kadernota 2022-2025

I/S

(11.135)

(33.601)

(68.145)

(31.055)

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

(537.490)

(490.463)

(29.085)

-

Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2021

S

8.500

8.500

(51.500)

(51.500)

Begrotingssaldo

(540.125)

(515.564)

(148.730)

(82.555)

voordelig

voordelig

voordelig

voordelig

Indexering baten
Op 31 maart 2021 is het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB gepubliceerd. In de kerngegevenstabel is het verwachte indexeringspercentage opgenomen dat wij aanhouden voor de indexering van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. De raming voor het nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2022 1,5%. Voor 2021 bedraagt het CPI ook 1,9% terwijl bij de begroting 2021 nog 1,7% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 1,7%, te weten 1,5% plus de correctie van 0,2% voor 2021. Op deze wijze wordt de indexering op het meest actuele beeld gebaseerd.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de ontwikkeling van de rijksbegroting. In die rijksbegroting wordt ook rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen, maar BZK verstrekt geen informatie over het aandeel van die loon- en prijsontwikkelingen in het totaal van het gemeentefonds. Op basis van de decembercirculaire is de algemene uitkering voor 2022 omgerekend van constante (prijspeil 2021) naar lopende prijzen (prijspeil 2022). Op basis van die omrekening komt de toename van de algemene uitkering op ca. 1,36%. Dat percentage houden we, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de mei-circulaire 2021, aan als de loon- en prijsontwikkeling op deze inkomstenpost.

Indexering lasten
Het is gebruikelijk om de personele budgetten in de begroting jaarlijks te laten meegroeien met de feitelijke loonkostenontwikkeling. De huidige CAO gemeenten loopt tot 31 december 2020. De loonontwikkeling voor 2021 en 2022 is dus nog onderwerp van onderhandeling maar we schatten in dat de lonen in 2021/2022 oplopen met 2,50%. Dat percentage is exclusief de ontwikkeling van de premiestijging van 1,42% over die twee jaren en een doorwerking van 0,08% vanuit 2020. De totale loonkosten nemen dan ook toe met 4,00%. Voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2022 gaan we, net als in 2021 uit van een indexering van 2,0%`.

De budgetten voor de materiële lasten worden in de begroting geïndexeerd met het percentage voor de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsbestedingen (imoc) zoals deze in het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB zijn gehanteerd. Het percentage voor 2021 van 2,0% is 0,3% hoger dan het percentage dat voor de begroting 2021 is gebruikt. Voor dit verschil wordt de indexering voor 2022 van 1,4% gecorrigeerd. De indexering voor 2021 komt daarmee op 1,7%.

Voor de indexering van de bijdragen aan de meeste gemeenschappelijke regelingen is aangesloten bij de afspraken die met de regio-gemeenten zijn gemaakt in de werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Die heeft de indexering voor de loonkosten bepaald op 1,40% en de indexering voor de materiele budgetten op 1,10%. De bijdrage van de gemeente aan de regeling wordt vervolgens geindexeerd met het gewogen percentage op basis van de verhouding loonkosten en materiele kosten volgens de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Tenslotte houden we bij de indexering van meerjarige uitbestedingen rekening met de contractuele afspraken. Denk bijvoorbeeld aan Sportfondsen en Incluzio.

Renteverwachting
Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten cq investeringen leent de gemeente op de geld- en kapitaalmarkt. Voor de bepaling van het meerjarenbeeld worden de financieringskosten berekend aan de hand van de renteverwachting voor de komende jaren. Gelet op de voortgaande dalende tendens is de renteverwachting bijgesteld in de zin dat die renteverwachting één jaar is opgeschoven.

  • Rente kapitaalmarkt: 2022 = 0,50%, 2023 = 0,75%, 2024 = 1,00% en 2025 = 1,00%
  • Rente geldmarkt: 2022= 0,00%, 2023 = 0,25%, 2024 = 0,50% en 2025 = 0,50%

De omslagrente blijft in 2022 op 0,50%, de rente voor grondexploitatie op 1,25%.

Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling voor de ontwikkeling van de waarden en de aantallen woningen en niet woningen is geactualiseerd naar de inzichten op dit moment. De berekening van de budgettaire effecten voor de opbrengst OZB worden meegenomen bij het opstellen van de begroting. Het effect van de areaalontwikkeling op de algemene uitkering wordt meegenomen bij de presentatie van de effecten van de meicirculaire 2021. De effecten van de areaalontwikkeling op de beheerskosten van de openbare ruimte worden betrokken bij de opstelling en actualisatie van de beheerplannen.

Uitkomst kadernota 2022-2025 

Voor de start van onderstaand overzicht gaan we uit van het begrotingssaldo zoals dat hiervoor is bepaald. Rekening houdend met ontwikkelingen per programma laat de financiële kadernota in de jaren 2022 en 2023 een voordeel zien en sluit in de jaren 2024 en 2025 met een tekort.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

-540.125

-515.564

-148.730

-82.555

voordelig

voordelig

voordelig

voordelig

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

80.666

80.666

80.666

80.666

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

-273.826

-258.826

-243.826

-161.826

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

37.286

163.989

167.158

167.158

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-58.733

77.371

54.371

-385.945

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

462.268

394.693

471.336

471.679

Totaal exploitatie

-292.464

-57.671

380.975

89.177

voordelig

voordelig

nadelig

nadelig

Waarvan incidenteel

-245.026

-432.792

-410.060

-89.177

Waarvan structureel

-47.438

375.121

791.035

178.354

Ga naar boven