Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaOverhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Indexering SP71

S

Autonoom

96.921

96.921

96.921

96.921

501

Bedrijfsvoering in Balans SP71

S

Autonoom

263.716

109.198

100.335

100.335

502

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

S

Autonoom

80.631

166.141

251.653

251.653

503

Software omgevingswet

S

Autonoom

21.000

21.000

21.000

21.000

504

Kapitaallasten investeringen

S

Areaal/Autonoom

0

1.433

1.427

1.770

505

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

462.268

394.693

471.336

471.679

501. Indexering SP71

De indexering is naar verhouding van de loonkosten en de materiele kosten berekend op basis van de bestaande gedragslijn m.b.t. Servicepunt71. Voor de loonontwikkeling wordt aangesloten bij het advies van 2,0% dat ook naar de deelnemende gemeenten uitgaat. De materiele budgetten worden met 1,34% geindexeerd.

502. Bedrijfsvoering in Balans SP71

Door Servicepunt71 zijn in de 2e helft van 2020 een aantal autonome ontwkkelingen in kaart gebracht als onderdeel van het traject Bedrijfsvoering in Balans (BiB). Het bestuur heeft in februari 2021 ingestemd met de verwerking van de financiele consequenties in de deelnemersbijdragen van 2021 en van 2022 en verder. De uitkomsten worden verwerkt in de 1e tertaalrapportage 2021 waarbij de uitkomsten ook als formele begrotingswijziging worden doorgevoerd voor de jaren 2022 t/m 2025.

503. Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

Voor het sluitend maken van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn verschillende dekkingsmaatregelen in kaart gebracht. In de nota 'Naar een toekomstbestendige Begroting" zijn die maatregelen door uw raad vastgesteld. Eén van die voorstellen was een taakstelling op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen van 1% in 2022, 2% in 2023 en 3% in 2024. Ter uitvoering van dit besluit heeft ons college bij brief van 25 augustus 2020 alle deelnemende gemeenten, geinformeerd over deze taakstelling en de argumenten die daaraan ten grondslag lagen. Wij hebben op die gemeenten een dringend appél gedaan om gezamenlijk via de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) een taakstelling voor de gemeenschappelijke regelingen af te spreken. In het bestuurlijke overleg van de werkgroep FKGR bleken de deelnemers niet bereid tot het vooraf vaststelling van een concrete taakstelling. Wel zijn de gemeenschappelijke regelingen uitgenodigd om een bijdrage te leveren om de ontstane tekorten bij de deelnemende gemeenten te reduceren. Op basis van de ontvangen kadernota's of -brieven moeten wij helaas constateren dat de 'solidariteit' van gemeenschappelijke regelingen om gezamenlijk de 'financiële problematiek' van de gemeenten het hoofd te bieden maar zeer beperkt feitelijke invulling heeft gekregen. In de begroting van de ODWH is de taakstelling voor 2022 gerealiseerd door het aantal uren dienstverlening met 1% terug te schroeven. Verders is de budgettaire ruimte door de verlaging van de bijdrage in de begroting van HR ingezet voor invulling van de taakstelling. Voor de opvatting van de overige gemeenschappelijke regelingen op dit punt verwijzen wij hier naar die kadernota's of -brieven. Gelet op deze constatering rest ons niets anders dan de ingeboekte taakstellingen af te voeren en op zoek te gaan naar alternatieve dekkingsmaatregelen voor de kadernota 2022-2025.

504. Software omgevingswet

De aanschaf van software voor de omgevingswet is een wettelijke verplichting als gevolg van invoering van de Omgevingswet. Aanschaf gebeurt via SP71 in regionaal verband. De kosten worden vervolgens doorberekend aan de vier SP71 gemeenten. De eenmalige aanschaf van de software zal plaats vinden via het budget vanuit de reserve implementatie omgevingswet. De opgenomen kosten betreffen de jaarlijkse beheer- en onderhoudkosten.

505. Kapitaallasten investeringen
Zie hoofdstuk investeringen.

Ga naar boven