Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaOverhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2023
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Nr

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Extra diensten SP71

S

Autonoom

95.000

32.000

32.000

32.000

501

Indexering bijdrage SP71

S

Autonoom

142.000

142.000

142.000

142.000

502

Risico opslag SP71

S

Autonoom

130.000

130.000

130.000

130.000

503

Structurele budgetten SP71

S

Autonoom

5.000

5.000

5.000

6.000

504

Afvoer bedrijfsafval

S

Autonoom

8.500

8.500

8.500

8.500

505

Kapitaallasten investeringen

S

Areaal/Autonoom

48.600

75.436

104.757

105.142

506

Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

429.100

392.936

422.257

423.642

501. Extra diensten SP71

De advocaat in loondienst heeft gedurende de pilotperiode (2020 en 2021) zijn waarde voor de regio bewezen. Vandaar dat is afgesproken om deze met ingang van 2022 structureel te maken. Over 2021 zijn aan de deelnemers extra bestelde ICT-middelen in rekening gebracht. Net als in voorgaande jaren wordt dit budget structureel aan de begroting toegevoegd. Daardoor nemen de bijdragen van de deelnemers per saldo met hetzelfde bedrag toe op basis van hun eigen aandeel in de groei van de afgenomen ICT-middelen. De middelen voor de inzet van de ICT-architect vanaf 2023 structureel toe te kennen. Tenslotte zijn de middelen voor het tekort bij de financiële administratie, de extra werkzaamheden voor de jaarrekeningen van de gemeenten en het meerwerk van de accountant voor Servicepunt71 incidenteel voor 2023 toegekend.

502. Indexering bijdrage SP71

Voor de jaren vanaf 2023 moeten we in deze kaderbrief rekening houden met de structurele doorwerking van de onlangs afgesloten cao en een verwachting opnemen voor de loon- en premieontwikkeling in 2023. De loonindex is per saldo bepaald op 3%. Zoals in het regionale aanbestedingsbeleid afgesproken, hanteren we voor materiële IV-middelen GIBIT bij het aangaan van IV-contracten. Hierbinnen wordt als jaarlijkse prijsindex CPA62 gehanteerd. Het per saldo voor 2023 te hanteren indexpercentage komt uit op (2,5% voor 2023 en -0,7% voor 2021) = 1,8%. De budgetten voor de overige materiële lasten worden vanaf 2023 geïndexeerd met het percentage voor de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsbestedingen (imoc) zoals deze in het Centraal Economisch Plan van maart t-1 van het CPB zijn opgenomen. Dat percentage is 2,3%.

503. Risico opslag SP71

Vanaf de start van de centrumregeling worden voor de looptijd van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) kleine risico’s voor de bedrijfsvoering afgedekt door een opslag van een vast percentage op de lumpsum. Dit percentage is bepaald op 2,6%. In principe geldt de risico-opslag voor de duur van de DVO’s. Met wederzijdse instemming kan het percentage voor de berekening van de risico-opslag jaarlijks worden bijgesteld.

504. Structurele budgetten SP71

Bij de overgang van VRIS groep 2 naar Servicepunt71 hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp achteraf bezien onterecht kapitaallasten overgedragen. Dat wordt nu gecorrigeerd. De verlaging wordt omgezet naar het budget voor informatievoorziening. De open einderegelingen voor de kosten voor de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en arbeidsdeskundigen, de kosten voor de regionale bezwarencommissie en de kosten van de flexibele schil Inkoop zijn tot nu toe jaarlijks als meerwerk afgerekend. Vanwege het structurele karakter van deze 3 posten is besloten om ze op te nemen in de lumpsumbekostiging. Dat betekent dat de wijze van doorberekening verandert maar de dienstverlening niet. Daarvoor waren op een bedrag van € 5.000 na, reeds budgetten beschikbaar.

505. Afvoer bedrijfsafval

Met ingang van 1 mei 2022 wordt het bedrijfsafval van de gemeentelijke huisvesting niet langer verwerkt via de milieustraat, maar afgevoerd via een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Verwerking van bedrijfsafval is in 2021 regionaal aanbesteedt. Hiermee voldoen wij als gemeente aan de wettelijke verplichting om bedrijfafval af te voeren.

506. Kapitaallasten investeringen
Zie hoofdstuk Investeringen.

Ga naar boven