Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2023
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Nr

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Ophoging TWO jeugd begroting

S

Autonoom

135.182

143.429

147.401

127.531

101

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-135.182

-143.429

-147.401

0

101

Afvoeren restant taakstelling Incluzio

S

Autonoom

22.771

22.463

22.463

22.463

102

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-22.771

-22.463

-22.463

0

102

Rijksbijdrage OAB aanpassing baten

S

Autonoom

-53.240

-53.240

-53.240

-53.240

103

Rijksbijdrage OAB aanpassing lasten

S

Autonoom

53.240

53.240

53.240

53.240

103

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

55.922

55.922

55.922

55.922

104

GGD

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

105

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-50.000

-50.000

-50.000

0

105

Bijstellen exploitatie budget Sterrentuin

S

Autonoom

12.199

12.199

12.199

12.199

106

Indexering bijdrage HR TWO

S

Autonoom

4.432

4.432

4.432

4.432

107

Premie Brandverzekering

S

Autonoom

16.268

16.268

16.268

16.268

108

Ophoging Doelgroepenvervoer

S

Autonoom

140.000

140.000

140.000

140.000

109

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-140.000

-140.000

-140.000

0

109

Afvoeren taakstelling WMO HH

S

Autonoom

0

200.000

400.000

600.000

110

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

0

-200.000

-400.000

0

110

Aanpassing aandeel verdeelmodel TWO

S

Autonoom

258.000

258.000

258.000

258.000

111

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-258.000

-258.000

-18.297

0

111

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

88.821

88.821

328.524

1.286.815

101. Ophoging TWO jeugd begroting
De grondslag van de meerjaren begroting van de TWO blijkt niet te kloppen en op verzoek van de provincie heeft een herrekening plaatsgevonden en is op basis van de verdeelsleutels per gemeente een nieuwe opgave gedaan met het nog bij te betalen bedrag per gemeente tot en met 2026. Voor Leiderdorp is deze verdeelsleutel 5,96% van het totaal. Tevens zijn er 5 extra plekken bijgekomen voor kleinschalig gezinsgericht aanbod en de reeds eerder ingeboekte bezuiniging in segment 7 Veiligheid is 1 jaar doorgeschoven. De verhoging van het budget kan tot en met 2025 worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

102. Afvoeren restant taakstelling Incluzio
Incluzio Leiderdorp heeft de afgelopen jaren een stevige basis neergezet voor de welzijnstaken en toegangstaken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Tegelijkertijd is voor circa 50% invulling gegeven aan de taakstelling die is vastgesteld in het kader van een toekomstbestendige begroting. Om de ingezette beweging voort te zetten is een verlenging van het contract noodzakelijk. Dat kan met de beschikbare middelen mits we het restant van taakstelling nu afvoeren. De verhoging van het budget kan tot en met 2025 worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

103. Rijksbijdrage OAB aanpassing
Het Rijk stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De afgelopen jaren is na aanpassing van de CBS indicator het budget voor gemeente Leiderdorp toegenomen. De toekenning is hoger dan de huidige begroting en zal derhalve worden opgehoogd aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant, op basis van de voorlopige beschikking voor 2022. Deze gelden worden onder meer ingezet bij FloreoKids en Smallsteps voor onder andere voorschoolse educatie en kwaliteitsontwikkeling en scholing.

104. Indexering bijdrage RDOG
De deelnemersbijdrage aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg wordt verhoogd met de vastgestelde indexering door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

105. GGD
De aanvraag is te verklaren door autonome ontwikkelingen. In Leiderdorp zien wij een toenemende vraag naar preventieve aanvullende diensten die door de GGD worden geleverd. Deze trend zien wij met name voor Stevig Ouderschapstrajecten en Pedagogische Opvoedondersteuning. De trend past bij onze speerpunten. Leiderdorp stimuleert preventieve activiteiten. In de programmabegroting staat jaarlijks vermeld dat wij inzetten op het vroegtijdig signaleren en oppakken van opgroei- en opvoedproblemen. En dat wij ouders ondersteunen en adviseren bij hulpvragen, zodat ieder kind in onze gemeente opgroeit in een veilige en positieve situatie. Het aanbod van de aanvullende diensten is daarbij van groot belang. De komende jaren willen wij graag het aanbod blijven bieden aan onze inwoners. Met het aanvragen van structureel extra budget voor de GGD aanvullende diensten doen wij de taakstelling die in 2020 is afgegeven teniet. De verhoging van het budget kan tot en met 2025 worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

106. Bijstellen exploitatie budget Sterrentuin
In de periode 2018-2020 heeft realisatie plaatsgevonden van de verhuiscarroussel gemeentelijk vastgoed. Vanaf oktober 2020 hebben de vaste gebruikers/huurders (weer) hun intrek genomen in de gerenoveerde Sterrentuin. Met de jaarafsluiting 2021 is een goed beeld ontstaan van de exploitatie Sterrentuin. Met deze wijziging verzoeken wij het exploitatiebudget aan te passen naar de daadwerkelijke exploitatie, welke aansluit op de in mei 2017 voorziene exploitatie na realisatie.

107. Indexering bijdrage HR TWO
Naar aanleiding van de kaderbrief 2023, bijstellen van de diverse bijdragen aan HR. In deze kaderbrief wordt alleen de index voor de begroting 2023 vastgesteld. Inhoudelijke kaders worden pas na de aankomende raadsverkiezingen besproken en vastgesteld.

108. Premie Brandverzekering
Eind 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden (via SP71) voor de brandverzekering. De premie stijgt fors (circa 45%).

109. Ophoging Doelgroepenvervoer
De gemeente heeft een wettelijke taak ten aanzien van bekostiging en (laten) uitvoeren van doelgroepenvervoer. Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben daar een gezamenlijke overeenkomst voor met vervoerder De Vier Gewesten (DVG), die eindigt op 1 augustus 2022. De colleges van deze gemeenten hebben besloten een aanbesteding te doen voor het vervoer vanaf 1 augustus 2022. De verschillende vormen van doelgroepenvervoer zijn als aparte percelen aanbesteed: perceel 1 leerlingenvervoer, perceel 2 vervoer vanuit de Jeugdwet en perceel 3 vervoer voor DZB. De uitkomst van de aanbesteding is dat de percelen 1 en 2 worden gegund aan Noot Touringcar Ede en perceel 3 aan De Vier Gewesten. Op basis van de ingeschreven tarieven is aan te geven dat de prijs van het leerlingenvervoer ruim 1,25 keer zo hoog is en het tarief voor het Jeugdwet vervoer ruim 2,5 keer zo hoog. In de nieuwe situatie wordt daarnaast gewerkt met starttarieven per route. De verhoging van het budget kan tot en met 2025 worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

110. Afvoeren taakstelling Wmo
In tegenstelling tot de verwachting worden gemeenten in het regeerakkoord niet gecompenseerd voor de meerkosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In de meerjarenraming heeft Leiderdorp mede gelet op de verkiezingsprogramma's van de regeringscoalitie echter geanticipeerd op beleidsmaatregelen van het rijk die dekking zouden geven aan de meerkosten waarmee de uitvoering van de Wmo de laatste jaren gepaard gaat. Om die reden is een taakstelling opgenomen in de jaren 2024, 2025 en 2026 e.v. van resp. € 200.000, € 400.000 en € 600.000. Deze taakstelling is op grond van het regeerakkoord niet langer haalbaar en wordt in deze kadernota afgevoerd. Dit nadeel kan tot en met 2025 worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

111. Aanpassing aandeel verdeelmodel TWO
De (concept) jeugdbegroting 2023 is gebaseerd op de prijsontwikkeling van 2022 op 2023 en op de productiecijfers per deelnemer van 2 jaar eerder (t-2). Hieruit komt naar voren dat er voor Leiderdorp een hoger aandeel in de totale begroting is. Dit aandeel stijgt van 5,96% naar 6,53%. Omdat er reeds in de kadernota rekening is gehouden met 5% indexatie, resteert nog een op te hogen bedrag van € 258.000 om aansluiting te houden met de jeugdbegroting. De verhoging van het budget kan tot en met 2024 volledig en in 2025 voor een klein deel worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Ga naar boven