Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Indexering RDOG

S

Autonoom

16.842

16.842

16.842

16.842

101

Indexering Incluzio

S

Autonoom

36.169

36.169

36.169

36.169

102

Onderwijskansen en leerlingenvervoer

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

103

RDOG meldpunt zorg en overlast

S

Autonoom

25.155

25.155

25.155

25.155

104

Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd

S

Autonoom

27.500

27.500

27.500

27.500

105

Aanpassing WMO

I

Autonoom

1.245.000

0

0

0

106

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.245.000

0

0

0

106

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

80.666

80.666

80.666

80.666

101. Indexering RDOG
De indexering van de bijdrage aan de RDOG is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen.

102. Indexering Incluzio
In het contract met Incluzio is afgesproken om jaarlijks te indexeren conform de ontwikkelingen in het sociaal domein. Die indexering is in de afgelopen jaren hoger uitgevallen dan de indexering die de gemeente toepast op haar budget. Voor 2022 gaan we er voorlopig vanuit dat die indexering ongeveer 1,5% boven de gemeentelijke indexering (=1,7%) uitkomt.

103. Onderwijskansen en leerlingenvervoer
a) Alle programma’s op basis van het uitvoeringsbeleid onderwijskansenbeleid zijn in uitvoering. Doordat het budget vanuit het Rijk (OAB middelen) hoger is dan voorzien houden we structureel geld over dat niet ingezet wordt. Dat bedrag van € 50.000 laten we vrijvallen.
b) De begroting voor het leerlingenvervoer is verhoogd in verband met een (blijvend) toegenomen aantal leerlingen in het vervoer ten opzichte van oorspronkelijk gecontracteerd aantal in 2017. Die verhoging is structureel € 25.000.

104. RDOG meldpunt zorg en overlast
In het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) is het uitgangspunt besproken dat alle kosten voor de taken van het Meldpunt Zorg & Overlast vanuit het solidariteitsbeginsel per 2022 via de BPI RDOG (bedrag per inwoner) worden gefinancieerd. Vooruitlopend op behandeling van de begroting RDOG 2022 wordt deze toename verwerkt in de begroting van Leiderdorp.

105. Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd
Tijdens de kadernota 2021-2024 is een bedrag van € 31.000 opgevoerd tot en met 2023 voor de aanstelling van regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd. Na de aanvraag bleek Leiden een foute berekening te hebben gemaakt en een bedrag van € 58.500 nodig te zijn van Leiderdorp. In deze financiele kadernota wordt daarom een aanvullende aanvraag van € 27.500 per jaar gedaan. Het aanstellen van toezichthouders is een wettelijke verplichting gericht op rechtmatig gebruik van zorggelden door enerzijds aan de voorkant oneigenlijk gebruik en mogelijk misbruik te voorkomen en door anderzijds de opsporing en bestrijding van zorgfraude en oneigenlijk gebruik. Het betreft hier een structurele taak.

106. Aanpassing WMO
Er is sprake van een materieel tekort op de Wmo. Dit heeft t.a.v. huishoudelijke ondersteuning te maken met de invoering van het abonnementstarief in 2019 (een stijging van een kleine 31% in aanvragen sinds jan.'19). T.a.v. begeleiding is het geheel van uitgaven sinds de start van de opdracht van Incluzio afgenomen. Een bijstelling is echter nu noodzakelijk, omdat niet alle inwoners op grond van hun (specialistische) ondersteuningsvraag overgezet kunnen worden naar een algemene voorziening en maatwerk via een aanbieder nodig houden. Tot slot speelt t.a.v. hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, scootmobielen), woningaanpassingen en vervoer, het demografische karakter van Leiderdorp een rol (bijna een kwart van de inwoners is 65+), wat leidt tot veel aanvragen. Op beide posten is al enige tijd een tekort die bijstelling vereist. Voor 2021 en 2022 zal worden voorgesteld om de dekking van de extra kosten uit de reserve Sociaal Domein te halen. De stand van deze reserve per 1/1/2021 is toereikend om deze extra budgetten te dekken.
De voorgestelde bijstelling is gebaseerd op de budgetontwikkeling en de uitgaven in 2020. Op dit moment is een taskforce sociaal domein bezig om op grond van de toekomstige ontwikkelingen te komen tot een goede toekomst prognose voor de jaren na 2022. Tevens onderzoekt de taskforce welke verdere maatregelen binnen het sociaal domein genomen kunnen worden, om de raad zo in de gelegenheid te stellen om middels besluitvorming de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein meer in de grip te krijgen. De prognoses enerzijds en de mogelijke keuzes anderzijds moeten de onderbouwing leveren voor de actualisatie van de budgetten na 2022. In dit verband speelt ook de mogelijke ontwikkeling t.a.v. het rijksbeleid op het punt van het abonnementstarief respectievelijk de mogelijke compensatie van de toegenomen kosten voor de uitvoering van het sociaal domein.

Ga naar boven