Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2023
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Nr

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Beheermutaties

S

Autonoom

-48.500

-102.000

-44.750

3.000

201

Verwerkingskosten GFT

S

Autonoom

28.000

28.000

28.000

28.000

202

Overschot verkeerslichten

S

Autonoom

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

203

Uitvoering waterbeheer

S

Autonoom

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

204

Overige kosten reiniging algemeen

S

Autonoom

62.000

62.000

62.000

62.000

205

Overige baten reiniging algemeen

S

Autonoom

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

205

Openbare verlichting

S

Autonoom

85.000

85.000

85.000

85.000

206

Ongediertebestrijding

S

Autonoom

7.500

7.500

7.500

7.500

207

Omgevingswet digitaal stelsel

S

Autonoom

54.600

54.600

54.600

54.600

208

Omgevingswet bodemtaken

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

209

Compensatie AU Bodemtaken omgevinswet

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

209

Omgevingsdienst ondermijning

I

Autonoom

9.200

0

0

0

210

Indexering bijdrage ODHW

S

Autonoom

18.866

18.866

18.866

18.866

211

Brandkranen en putten

S

Autonoom

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

212

Inhuur rioolbeheerder

S

Autonoom

45.000

0

0

0

213

Vrijval Voorziening riolering derden

S

Autonoom

-45.000

0

0

0

213

Indexering bijdrage BSGR

S

Autonoom

1.290

1.290

1.290

1.290

214

Brugwachters Doesbrug

S

Autonoom

18.000

18.000

18.000

18.000

215

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

113.456

50.756

108.006

155.756

201. Beheermutaties
Vanuit de mobiliteitsvisie 2020 wordt de Laan van Berendrecht heringericht. Een areaal van 996 m2 aan verharding wordt hierbij omgevormd naar groen. Hierdoor zijn er extra kosten voor groenbeheer, vanaf 2026 en verder structureel € 3.000. Daarnaast worden de eerder aangevraagde aanvullende beheerbudgetten ten gevolge van de Leidse Ring Noord bijgesteld aan de hand van de meest recente planning. Doordat de eerste periode de beheerkosten nog bij het project horen, zullen deze pas later optreden gedurende 2025.

202. Verwerkingskosten GFT
Het lopend contract is na de maximale duur afgelopen en dient verplicht opnieuw aanbesteed te worden. De huidige marktomstandigheden brengen naar verwachting vanaf 2023 hogere kosten met zich mee. Zie voor de dekking aanmelding 205.

203. Overschot verkeerslichten

Het budget op verkeerslichten laat een structureel overschot zien ten opzichte van de kosten. Daarom wordt voorgesteld om het budget structureel met € 20.000 te verlagen.

204. Uitvoering waterbeheer

Het budget op water laat een structurele ruimte zien, waardoor wordt voorgesteld deze met € 7.500 te verlagen ten gunste van andere knelpunten in de gemeentelijke begroting, zie aanmelding 207.

205. Overige kosten en baten reiniging algemeen

Dubbele aframing van de ontvangsten begroot heeft tot gevolg dat er lasten begroot staan in plaats van ontvangsten. Ter herstel begroten we opnieuw in dat we een klein bedrag op overige opbrengsten realiseren, € 83.300 aan lasten minus € 90.000 resulteert in € 6.700 aan ontvangsten per jaar. Op overige kosten staat geen budget begroot ondanks dat er wel kosten van € 62.000 zijn te verwachten. De extra ontvangsten worden ingezet ter dekking van deze extra lasten. Het restant saldo compenseert de aanmelding onder nummer 202.

206. Openbare verlichting

Het budget op schade-uitkeringen is structureel te hoog ten opzichte van de gerealiseerde opbrengsten. Daarom wordt voorgesteld om het budget structureel met € 5.000 te verlagen. Daarnaast wordt het onderhoud op openbare verlichting sinds 2020 uitgevoerd door een externe onderhoudsaannemer, in de periode voor 2020 werd het onderhoud grotendeels intern uitgevoerd. De externe onderhoudsaannemer rekent hiervoor jaarlijks ongeveer € 80.000, dit bedrag is nooit in de begroting opgenomen waardoor we sinds 2020 jaarlijks op onderhoud openbare verlichting € 80.000 tekort komen.

207. Ongediertebestrijding
Op het budget ongediertebestrijding is een structureel tekort waarneembaar vanwege het bestrijden van de eikenprocessierups. Een bedrag van € 7.500 is gezien het meerjarenbeeld over de afgelopen 3 jaar benodigd om te voldoen aan onze plicht een veilige en gezonde leefomgeving te bieden aan onze inwoners.

208. Omgevingswet digitaal stelsel

Landelijk wordt de Omgevingswet en het digitale stelsel de komende jaren verder doorontwikkeld. Dat heeft ook impact op de gemeenten. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit voor de komende jaren ook een structurele doorontwikkeling van de applicaties op gemeentelijk niveau voor het digitale stelsel vergt. Deze doorontwikkeling en de bijbehorende noodzakelijke ondersteuning daarvan kan niet binnen de reguliere capaciteit van SP71 worden opgevangen. Via dit voorstel wordt de extra noodzakelijke inzet/capaciteit bij SP71 geborgd en de doorontwikkeling veilig gesteld.

209. Omgevingswet bodemtaken

Onder de Omgevingswet gaan ook de bodemtaken over van provincie naar gemeenten. Invoering van de wet staat gepland per 1-1-2023. De bodemtaken voor de provincie worden nu uitgevoerd door de omgevingdienst. De gemeente zal bij een gebrek aan eigen bodemkennis deze taken ook laten uitvoeren door de omgevingsdienst. Conform beleid gaan we bij taakmutaties uit van volledige compenstatie, hierdoor is de aanlevering budgetneutraal. Het geraamde bedrag is gebaseerd op de basistaken (taken die wettelijk verplicht bij de Omgevingsdienst moeten worden ondergebracht). Het uiteindelijke bedrag kan hier straks van afwijken. Dat komt omdat onbekend is in hoeverre er plustaken bij komen, die wel misschien wel verplicht moeten gebeuren, maar ook door de gemeente zelf mogen worden uitgevoerd. Die taken zullen dan toch bij de Omgevingsdienst terecht komen, omdat de gemeente geen bodemexpertise in huis heeft. Ook over eventuele kosten voor de archieftaken is nog onduidelijkheid. Een ander risico is de dekking vanuit het Rijk. De VNG is nog immer in overleg met het Rijk over deze vergoeding. Het risico is aanwezig dat hieruit geen 100% dekking zal komen.

210. Omgevingsdienst ondermijning

Om de aanpak van ondermijnende activiteiten op het gebied van milieu in Leiderdorp te kunnen borgen, is het van belang dat ook de toezichthouder vanuit de Omgevingsdienst kan aansluiten bij het Lokaal Signalenoverleg Ondermijning in Leiderdorp. Bijdrage aan dit overleg (12x per jaar) en de hierbij gepaard gaande integrale controles (6x per jaar) maken een groot verschil in de aanpak van ondermijning en daarbij het beëindigen van illegale en potentieel gevaarlijke situaties. Het betreft een tweejarig project waarna resultaten worden geëvalueerd. De extra bijdrage zal vooralsnog voor twee jaar van toepassing zijn beginnend in 2022. Budgetverschuiving van overige veiligheidsmaatregelen naar milieubeheer. Zie ook aanmelding 301.

211. Indexering bijdrage ODHW

De deelnemersbijdrage aan de Omgevings Dienst West Holland wordt verhoogd met de vastgestelde indexering door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

212. Brandkranen en putten

Het budget op brandkranen/putten laat een structureel overschot zien ten opzichte van de kosten. Daarom wordt voorgesteld om het budget structureel met € 5.000 te verlagen.

213. Inhuur rioolbeheerder

Om het dagelijks beheer zichtbaar terug te laten komen in de jaarlijkse exploitatie Inhuur van de rioolbeheerder wordt deze niet langer volledig gedekt uit investeringen, maar voor het gedeelte dat betrekking heeft op dagelijks beheer. Als incidenteel aan te merken en de structurele uitwerking hiervan te betrekken bij de herziening van het Integraal Waterketenplan (IWKP) ingaande in 2024. Omdat het bedrag in mindering gebracht wordt op de investeringslasten is er netto geen effect op de structurele dekking van de heffing op de langere termijn.

214. Indexering bijdrage BSGR

Op basis van de begroting 2023-2026 van de BSGR wordt de deelnemersbijdrage verhoogd. De indexering van de deelnemersbijdrage 2023 ten opzichte van 2022 is voorlopig bepaald door de indexatie voor lonen en prijzen op basis van de verwachting prijs overheidsconsumptie van het CPB in de septembercirculaire.

215. Brugwachters Doesbrug

Bij de aanvraag van dit budget bij de 1e bestuursrapportage 2021 was het bedrag te laag geraamd. Daarnaast is na een nieuwe opgave van Tempo Team een herberekening gemaakt van de verwachte kosten, deze stijging wordt nu structureel meegenomen.

Ga naar boven