Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Ontwikkeling bijdrage ODHW

S

Autonoom

9.674

9.674

9.674

9.674

201

VTA bomen inspectie

S

Autonoom

10.000

10.000

10.000

10.000

202

Verlaging budget brandkranen

S

Autonoom

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

203

Brugwachters Doesbrug

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

204

Laadinfrastructuur

S

Nieuw

8.000

8.000

8.000

8.000

205

Belasting areaal wegen

S

Autonoom

65.000

65.000

65.000

65.000

206

Legesderving Wkb

S

Autonoom

31.000

31.000

31.000

98.000

207

Verlaging vergoeding papierverwerking

S

Autonoom

45.000

45.000

45.000

45.000

208

Afvoeren budget reiniging

S

Autonoom

-6.350

-6.350

-6.350

-6.350

208

Doorberekening tarieven inzake verlaging opbrengst papier

S

Autonoom

-38.650

-38.650

-38.650

-38.650

208

Areaalontwikkeling afvalstoffenheffing

S

Autonoom

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

209

Vrijval reserve Reiniging

S

Autonoom

-292.500

-277.500

-262.500

-247.500

210

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

-273.826

-258.826

-243.826

-161.826

201. Ontwikkeling bijdrage ODWH
De indexering van de bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de bestuurlijke werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen. In de begroting 2022 is de taakstelling voor 2022 ingevuld door een afname van het aantal uren dienstverlening met 1% . Tenslotte is in de begroting een structureel budget van € 1.900 toegevoegd voor de uitvoering van taken op het gebied van asbestcalamiteiten.

202 Inspectie bomenbestand
Het vastgestelde beheerplan Groen 2020-2029 stelt dat elke drie jaar het gehele areaal geinspecteerd moeten worden, hier is bij de 1e bestuursrapportage 2020 incidenteel geld voor aangevraagd. Deze middelen zijn inmiddels doorgeschoven naar 2021 omdat de uitvoering in het lopende jaar zal plaatsvinden. Omdat sommige bomen elke jaar geinspecteerd dienen te worden en om onderhoud aan het bomenbestand beter te kunnen plannen, is het wenselijk om elk jaar één derde van het bomenbestand te inspecteren. Dit betreft een aanpassing aan de manier waarop het budget beschikbaar wordt gesteld. In plaats van elke 3 jaar incidenteel aan te vragen € 30.000, wordt nu structueel vooraf € 10.000 per jaar aangevraagd m.i.v. 2022.

203. Verlaging budget brandkranen

Er is structureel budget over, middels deze verlaging sluit het budget beter aan bij de jaarlijkse lasten.

204. Brugwachters Doesbrug

Na invoering van beheerplan civiele kunstwerken 2020-2029 is het budget voor inhuur van brugwachters abusievelijk vervallen. Dit budget wordt nu weer opgevoerd.

205. Laadinfrastructuur

Op 19 januari is de conceptvisie vastgesteld, deze heeft ter inzage gelegen. Na de verwachte vaststelling van deze visie door de raad in juni 2021 is er voor de uitvoering van de visie een jaarlijks budget nodig van € 10.000 per jaar. Daarnaast zijn er ook legesopbrengsten van € 2.000

206. Belasting areaal wegen
Na herschikking van de exploitatiebudgetten is er er geen rekening gehouden met de belastingen die betaald moeten worden over het areaal wegen aan het Hoogheemraadschap.

207. Legesderving Wkb

De invoering Wet kwaliteitsborging leidt tot daling van legesinkomsten. De invoering van de regelgeving gaat in fasen en is gebaseerd op de risicoklasse van het bouwwerk. Invoering van fase 1 staat gepland voor 1-1-2022. Fase 1 levert een derving op van ca. € 31.000, later na invoering van fase 2/3 wordt dat € 98.000.

208. Verlaging vergoeding papierverwerking

Door verlaging van de vergoeding per ton voor verwerking van papier is er een structureel nadeel t.a.v. afvalverwerking. Budgetten voor verzekering, drukwerk en reclame is al meerdere jaren in ongebruik en worden afgeraamd. Gelet op het streven naar kostendekkende tarieven wordt dit nadeel met ingang van 2022 per saldo doorberekend in het tarief van de afvalstoffenheffing.

209. Areaalontwikkeling afvalstoffenheffing

Op basis van de analyse jaarrekening 2020 en de voorbereiding van de 1e rapportage 2021 blijkt een oplopende meevaller op de afvalstoffenheffing. Nader onderzoek wijst uit dat areaalontwikkeling van het aantal woningen in de periode 2018-2021 niet is doorgerekend in de opbrengstraming van de afvalstoffenheffing. De toename van het aantal woningen door de oplevering van de locatie Cardea en Brittenstein van 100 won in 2018/2019, de ROC locatie en Amaliaplein met 206 won in 2020 en de vermoedelijke oplevering van de Driemaster met 98 won in 2021 leveren in 2022 een extra baat op van € 150.000. Die opbrengstverwachting is in lijn met de voorlopige aanslagen 2021 door de BSGR.

210. Vrijval reserve Reiniging

In de paragraaf ontwikkeling lokale lasten van deze kadernota is uitgebreid ingegaan op de inzet van de reserve reiniging gelet op de overschrijding van het vastgestelde signaalbedrag en in overeenstemming met de egalisatiefunctie van deze reserve. Voor de toelichting van deze mutatie verwijzen wij u naar deze paragraaf.

Ga naar boven