Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeC. KadernotaProgramma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Indexering HR

S

Autonoom

-14.035

-10.887

-7.718

-7.718

301

Track and Trace

S

Autonoom/nieuw

4.132

4.132

4.132

4.132

302

Devices (burger-)raadsleden

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

303

Indexatie VRMH 1,3%

S

Autonoom

22.189

22.189

22.189

22.189

304

Vertrek Brandweer

S

Autonoom

0

137.693

137.693

137.693

305

Onttrekking uit de voorziening Gemeentelijke accommodaties

S

Autonoom

0

-14.138

-14.138

-14.138

305

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

37.286

163.989

167.158

167.158

301. Indexering Holland Rijnland (HR)

De indexering van de bijdrage aan de HR is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in de werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen. Afgezien van de indexering neemt de bijdrage voor zowel de uitvoering van de TWO als de uitvoering algemeen echter af. Met die afname kan de opgevoerde taakstelling structureel worden ingevuld en blijft er nog een gering voordeel over.

302. Track and Trace

Om te voldoen aan de eis van de belastingdienst, die een sluitende rittenadministratie verlangt van bedrijven met een wagenpark, wil de gemeente de voertuigen voorzien van een voertuigvolgsysteem.

303. Devices (burger-)raadsleden

Volgens het landelijke Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers moet de gemeente aan (burger-)raadsleden ‘voor de duur van de uitoefening van hun functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking stellen’. In plaats van eigen laptops en tablets moeten (burger-)raadsleden dus een device van de gemeente in gebruik krijgen. Dit is ook van belang vanwege de nieuwe richtlijnen voor informatiebeveiliging zoals vastgesteld in het BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) uit 2019. De griffie wil in 2021 alle aspecten van deze verplichting op een rij zetten, in afstemming met de raad. Intentie is om na de verkiezingen van 2022 devices beschikbaar te hebben voor de nieuwe raad.

304. Indexatie VRMH 1,3%

De indexatie van 1,3% is gebaseerd op de meest recente opgave van de Veiligheidsregio Midden Holland (VRMH). Hierin wordt de gemeentelijke bijdrage verantwoord o.b.v. inwoneraantal inclusief de effecten van de indexatie 1,3%.

305. Vertrek Brandweer

Als gevolg van het vertrek van de brandweer naar de schipholweg in Leiden, zullen zowel de huuropbrengsten als de kosten van de huidige vestiging wegvallen. Dit is gepland per begin 2023.

Ga naar boven