Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeD. Fin.overzicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D. Fin.overzicht

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2022
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom / bestaand/ nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Nr

Stand van de begroting voor de Kadernota 2022-2025

I/S

-11.135

-33.601

-68.145

-31.055

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

-537.490

-490.463

-29.085

0

Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2021

S

8.500

8.500

-51.500

-51.500

Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2022

Autonoom

-540.125

-515.564

-148.730

-82.555

Mutaties Kadernota 2022

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Indexering RDOG

S

Autonoom

16.842

16.842

16.842

16.842

101

Indexering Incluzio

S

Autonoom

36.169

36.169

36.169

36.169

102

Onderwijskansen en leerlingenvervoer

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

103

RDOG meldpunt zorg en overlast

S

Autonoom

25.155

25.155

25.155

25.155

104

Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd

S

Autonoom

27.500

27.500

27.500

27.500

105

Aanpassing WMO

I

Autonoom

1.245.000

0

0

0

106

Dekking uit de reserve Sociaal Domein

I

Autonoom

-1.245.000

0

0

0

106

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

80.666

80.666

80.666

80.666

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Ontwikkeling bijdrage ODHW

S

Autonoom

9.674

9.674

9.674

9.674

201

VTA bomen inspectie

S

Autonoom

10.000

10.000

10.000

10.000

202

Verlaging budget brandkranen

S

Autonoom

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

203

Brugwachters Doesbrug

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

204

Laadinfrastructuur

S

Nieuw

8.000

8.000

8.000

8.000

205

Belasting areaal wegen

S

Autonoom

65.000

65.000

65.000

65.000

206

Legesderving Wkb

S

Autonoom

31.000

31.000

31.000

98.000

207

Verlaging vergoeding papierverwerking

S

Autonoom

45.000

45.000

45.000

45.000

208

Afvoeren budget reiniging

S

Autonoom

-6.350

-6.350

-6.350

-6.350

208

Doorberekening tarieven inzake verlaging opbrengst papier

S

Autonoom

-38.650

-38.650

-38.650

-38.650

208

Areaalontwikkeling afvalstoffenheffing

S

Autonoom

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

209

Vrijval reserve Reiniging

S

Autonoom

-292.500

-277.500

-262.500

-247.500

210

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

-273.826

-258.826

-243.826

-161.826

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Indexering HR

S

Autonoom

-14.035

-10.887

-7.718

-7.718

301

Track and Trace

S

Autonoom/nieuw

4.132

4.132

4.132

4.132

302

Devices (burger-)raadsleden

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

303

Indexatie VRMH 1,3%

S

Autonoom

22.189

22.189

22.189

22.189

304

Vertrek Brandweer

S

Autonoom

0

137.693

137.693

137.693

305

Onttrekking uit de voorziening Gemeentelijke accommodaties

S

Autonoom

0

-14.138

-14.138

-14.138

305

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

37.286

163.989

167.158

167.158

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

S

Autonoom

43.000

43.000

43.000

43.000

401

Rente Geldleningen

S

Autonoom

-42.000

-65.000

-88.000

-88.000

402

AU december circulaire 2020

S

Autonoom

-153.475

5.629

5.629

-434.687

403

Indexering AU, lonen, materieel en belastingen

S

Autonoom

15.093

15.093

15.093

15.093

404

Indexering BSGR

S

Autonoom

4.236

4.236

4.236

4.236

405

BSGR aanvullende bijdragen

S

Autonoom

74.413

74.413

74.413

74.413

406

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-58.733

77.371

54.371

-385.945

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Indexering SP71

S

Autonoom

96.921

96.921

96.921

96.921

501

Bedrijfsvoering in Balans SP71

S

Autonoom

263.716

109.198

100.335

100.335

502

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

S

Autonoom

80.631

166.141

251.653

251.653

503

Software omgevingswet

S

Autonoom

21.000

21.000

21.000

21.000

504

Kapitaallasten investeringen

S

Areaal/Autonoom

0

1.433

1.427

1.770

505

Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien

462.268

394.693

471.336

471.679

Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo

-292.464

-57.671

380.975

89.177

Dekking uit de behoedzaamheidsreserve

292.464

57.671

-380.975

-89.177

Totaal

0

0

0

0

De financiële kadernota laat in de jaren 2022 en 2023 een voordeel zien en sluit in de jaren 2024 en 2025 met een tekort. Wij stelllen u voor de uitkomsten te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve. Dat betekent dat er over de jaren 2022-2025 per saldo een bedrag van € 120.017 aan de reserve wordt onttrokken.

Gelet op de onzekerheden met betrekking tot de kostenontwikkeling resp. de extra compensatie door het rijk in het sociaal domein stellen wij voor om keuzemaatregelen voor te bereiden waarmee op onderdelen bezuinigd kan worden. Het idee is dat deze maatregelen worden voorgelegd aan de raad, als er ook meer duidelijkheid is over het rijksbeleid van het nieuwe kabinet. Gelet op de inmiddels opgelopen vertragingen bij de formatie is het maar zeer de vraag of die duidelijkheid er al is bij de samenstelling van de begroting 2022. Als dat niet het geval is dan schuift deze exercitie door naar de Financiële Kadernota 2023-2026 en dus naar de college dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen aantreed.