Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeD. Fin.overzicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D. Fin.overzicht

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2023
+ = nadeel en - = voordeel

I/S

Autonoom / bestaand/ nieuw beleid

2023

2024

2025

2026

Nr

Stand van de begroting voor de Kadernota 2023-2026

I/S

0

0

0

-12.041

Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve

I

-480.453

92.075

-266.823

-58.774

Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2023

Autonoom

-480.453

92.075

-266.823

-70.815

Mutaties Kadernota 2023

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

Ophoging TWO jeugd begroting

S

Autonoom

135.182

143.429

147.401

127.531

101

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-135.182

-143.429

-147.401

0

101

Afvoeren restant taakstelling Incluzio

S

Autonoom

22.771

22.463

22.463

22.463

102

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-22.771

-22.463

-22.463

0

102

Rijksbijdrage OAB aanpassing baten

S

Autonoom

-53.240

-53.240

-53.240

-53.240

103

Rijksbijdrage OAB aanpassing lasten

S

Autonoom

53.240

53.240

53.240

53.240

103

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

55.922

55.922

55.922

55.922

104

GGD

S

Autonoom

50.000

50.000

50.000

50.000

105

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-50.000

-50.000

-50.000

0

105

Bijstellen exploitatie budget Sterrentuin

S

Autonoom

12.199

12.199

12.199

12.199

106

Indexering bijdrage HR TWO

S

Autonoom

4.432

4.432

4.432

4.432

107

Premie Brandverzekering

S

Autonoom

16.268

16.268

16.268

16.268

108

Ophoging Doelgroepenvervoer

S

Autonoom

140.000

140.000

140.000

140.000

109

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-140.000

-140.000

-140.000

0

109

Afvoeren taakstelling WMO HH

S

Autonoom

0

200.000

400.000

600.000

110

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

0

-200.000

-400.000

0

110

Aanpassing aandeel verdeelmodel TWO

S

Autonoom

258.000

258.000

258.000

258.000

111

Dekking uit de Reserve sociaal domein

I

Autonoom

-258.000

-258.000

-18.297

0

111

Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp

88.821

88.821

328.524

1.286.815

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Beheermutaties

S

Autonoom

-48.500

-102.000

-44.750

3.000

201

Verwerkingskosten GFT

S

Autonoom

28.000

28.000

28.000

28.000

202

Overschot verkeerslichten

S

Autonoom

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

203

Uitvoering waterbeheer

S

Autonoom

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

204

Overige kosten reiniging algemeen

S

Autonoom

62.000

62.000

62.000

62.000

205

Overige baten reiniging algemeen

S

Autonoom

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

205

Openbare verlichting

S

Autonoom

85.000

85.000

85.000

85.000

206

Ongediertebestrijding

S

Autonoom

7.500

7.500

7.500

7.500

207

Omgevingswet digitaal stelsel

S

Autonoom

54.600

54.600

54.600

54.600

208

Omgevingswet bodemtaken

S

Autonoom

25.000

25.000

25.000

25.000

209

Compensatie AU Bodemtaken omgevinswet

S

Autonoom

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

209

Omgevingsdienst ondermijning

I

Autonoom

9.200

0

0

0

210

Indexering bijdrage ODHW

S

Autonoom

18.866

18.866

18.866

18.866

211

Brandkranen en putten

S

Autonoom

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

212

Inhuur rioolbeheerder

S

Autonoom

45.000

0

0

0

213

Vrijval Voorziening riolering derden

S

Autonoom

-45.000

0

0

0

213

Indexering bijdrage BSGR

S

Autonoom

1.290

1.290

1.290

1.290

214

Brugwachters Doesbrug

S

Autonoom

18.000

18.000

18.000

18.000

215

Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

113.456

50.756

108.006

155.756

Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

Omgevingsdienst ondermijning

I

Autonoom

-9.200

0

0

0

301

Diesel tractiemiddelen

S

Autonoom

20.000

20.000

20.000

20.000

302

Indexering bijdrage VRHM

S

Autonoom

56.659

56.659

56.659

56.659

303

Indexering bijdrage RDOG

S

Autonoom

2.888

2.888

2.888

2.888

304

Indexering bijdrage HR

S

Autonoom

10.574

10.574

10.574

10.574

305

AV Raadszaal

S

Autonoom

91.500

91.200

90.900

90.600

306

Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp

172.421

181.321

181.021

180.721

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG

S

Autonoom

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

401

Converteerbare lening Alliander

S

Autonoom

-55.473

-55.473

-55.473

-55.473

402

Indexering AU 1,92%

S

Autonoom

-764.749

-764.749

-764.749

-764.749

403

Extra indexering AU 1,00%

S

Autonoom

-398.000

-398.000

-398.000

-398.000

403

Indexering Lonen 3,0%

S

Autonoom

355.280

355.280

355.280

355.280

403

Indexering materieel 5,0%

S

Autonoom

1.648.311

1.648.311

1.648.311

1.648.311

403

Indexering belastingen 6,1%

S

Autonoom

-924.753

-924.753

-924.753

-924.753

403

Inhaal indexering GR-en in 2024

S

Autonoom

0

140.000

140.000

140.000

404

Indexering bijdrage BSGR

S

Autonoom

8.299

8.299

8.299

8.299

405

Extra accres regeerakkoord

S

Autonoom

-811.454

-1.477.263

-1.620.718

-749.035

406

Stelpost extra accres 2026

S

Autonoom

0

0

0

-871.684

406

Schrappen opschalingskorting

S

Autonoom

-520.163

-657.048

-848.687

0

406

Effecten herverdeling aanv.

S

Autonoom

-209.000

210.000

417.000

660.000

406

Jeugdzorg 100% Cie v Wijzen

S

Autonoom

-406.000

-381.000

-351.000

-242.000

406

Toevoegen Jeugdzorg 100% AU

S

Autonoom

406.000

381.000

351.000

0

406

Jeugdzorg korting regeerakkoord

S

Autonoom

0

123.000

613.000

613.000

406

Stelpost jeugdzorg taakstelling

S

Autonoom

0

-123.000

-613.000

-613.000

406

Rente geldleningen

S

Autonoom

67.597

230.195

317.431

317.431

407

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

-1.649.105

-1.730.201

-1.771.059

-921.373

Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Extra diensten SP71

S

Autonoom

95.000

32.000

32.000

32.000

501

Indexering bijdrage SP71

S

Autonoom

142.000

142.000

142.000

142.000

502

Risico opslag SP71

S

Autonoom

130.000

130.000

130.000

130.000

503

Structurele budgetten SP71

S

Autonoom

5.000

5.000

5.000

6.000

504

Afvoer bedrijfsafval

S

Autonoom

8.500

8.500

8.500

8.500

505

Kapitaallasten investeringen

S

Areaal/Autonoom

48.600

75.436

104.757

105.142

506

Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien

429.100

392.936

422.257

423.642

Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo

-1.325.760

-924.292

-998.074

1.054.746

Dekking uit de behoedzaamheidsreserve

1.325.760

924.292

998.074

-1.054.746

Totaal

0

0

0

0

De financiële kadernota valt voor de jaren 2023 tot en met 2025 voordelig uit en geeft een tekort in 2026. Wij stelllen u voor de uitkomsten te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve. Dat betekent dat er over de jaren 2023-2026 per saldo een bedrag van € 2.193.380 aan de reserve wordt toegevoegd.

In afwachting van de uitkomsten van de meicirculaire en het coalitieakkoord 2022-2026 zien wij met het oog op de onzekerheden over de ontwikkeling van het accres op dit moment geen aanleiding om keuzemaatregelen voor te bereiden waarmee op onderdelen bezuinigd kan worden.