Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeE. Investeringen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

E. Investeringen

In de begroting 2023 wordt het volledige investeringsplan (IP2023) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen, alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2022 en de kadernota 2023-2026. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen c.q. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door. In aansluiting met deze berekening wordt gelijktijdig een doorrekening gemaakt van het renteresultaat waarbij de aangepaste renteverwachting voor nieuwe leningen wordt gehanteerd.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens ten opzichte van het investeringsplan bij de begroting 2022 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

Investeringen

oplevering

Levensduur

investering

2023

2024

2025

2026

7230637 VK Vervanging bruggen 2023
7230654 VK Vervanging bruggen 2024

2023
2024

9.000
12.000

0

225

525

525

7210883 VK IBOR Water (oevers)

2023
2024
2025
2026

35

12.314
132.026
23.912
195.976

0

413

4.846

5.648

7210995 Elckerlyc

2024

40

830.000

0

0

24.900

24.796

7210997 Hobbit

2022

40

690.000

20.700

20.614

20.528

20.441

7210994 Gymzaal

2022

40

230.000

6.900

6.871

6.843

6.814

7210996 Bolwerk

2022

40

700.000

21.000

20.913

20.825

20.738

7210998 Willem de Zwijger

2023

40

880.000

0

26.400

26.290

26.180

De Schakel

2027

40

860.000

0

0

0

0

Totaal

4.576.228

48.600

75.436

104.757

105.142

Volumekrediet Vervanging bruggen
Aan de hand van de meest recente theoretische raming is te voorzien dat de vervangingen gepland in 2023 en 2024 duurder uit zullen pakken als gevolg van de recente prijsontwikkelingen. Daarom wordt voorgesteld extra budget in het volumekrediet beschikbaar te stellen.

Volumekrediet IBOR Water
Uit het meest recente MJOP blijkt dat aanvullende kredieten nodig zijn om de vervangingen uit te kunnen uitvoeren. Deze bedragen worden tot en met 2026 aangemeld in deze kadernota, en voor de jaren daaropvolgend opgenomen in het meerjaren investeringsplan (MIP) bij de begroting 2023.

Aanvullend budget onderwijshuisvesting
De gemeente Leiderdorp heeft een wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van (ver)nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en gymnastiekzalen. Hiervoor hanteren wij een bedrag van € 2.300 per m2 voor nieuwbouw (en maximaal 70% hiervan bij vernieuwbouw) zoals vastgelegd in het in 2020 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Hoewel de VNG de afgelopen jaren de normbedragen met fikse percentages heeft verhoogd, leert de ervaring dat deze niet volstaan voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. De bouwkosten zijn bovendien als gevolg van inflatie, tekorten aan personeel, materialen en beschikbaarheid van bouwers ook nog eens sterker gestegen dan verwacht. In navolging van andere gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest en Leiden) en op advies van ICS adviseurs (het bureau dat ook het IHP heeft opgesteld) stellen wij voor vanaf 2023 een m2 prijs van € 3.200 voor nieuwbouw aan te houden en daartoe de beschikbare investeringsbudgetten te verhogen met € 4.190.000. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot inflatie en arbeidsmarkt zijn zodanig dat een goede prognose van de kosten van (ver)nieuwbouw niet goed te bepalen is. Het college zal uw raad bij de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan hierover nader informeren. Daarnaast is een school (P.C. Hooftcollege) nog geen raming opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Zodra dit mogelijk is zullen wij u ook hierover een voorstel aanbieden.